Home » Algemene Voorwaarden » B. Algemene voorwaarden LabelCompliance

B. Algemene voorwaarden LabelCompliance

Hieronder leest u de Algemene Voorwaarden van LabelCompliance. U kunt de Algemene Voorwaarden daarnaast hier downloaden en opslaan. Kunt u de bestanden niet openen, installeer dan Adobe Acrobat Reader via deze link.

Deze Algemene voorwaarden (DEEL B) zijn van toepassing op opdrachten die strekken tot het controleren en vertalen van Labels ongeacht of dat via de Website of buiten de Website om geschiedt. Zij zijn tevens van toepassing op de Overeenkomst voor het gebruik van de Service van Labelchecks.com en de Opdrachten, een en ander zoals hieronder gedefinieerd. De algemene voorwaarden KTBA Holding BV (Deel A)  zijn tevens van toepassing.

1

Definities

1.1 In deze Gebruiksvoorwaarden worden onderstaande begrippen met een hoofdletter aangeduid en hebben de volgende betekenis:
I.               Account: de door de Klant beheerde omgeving, waartoe de Klant toegang verkrijgen via de Website na het invoeren van de Inloggegevens;
II.              Gebruiksvoorwaarden: deze gebruiksvoorwaarden van Labelchecks.com voor het gebruik van de labelcheck Service, die onlosmakelijk deel uitmaken van de Overeenkomst;
III.             Gegevens: alle gegevens, data, informatie en content die de Klant via de Website en/of via zijn Account in de Service invoert en/of beschikbaar stelt;
IV.             Inloggegevens: een e-mailadres en wachtwoord waarmee de Klant toegang tot het Account en daarmee de Service verkrijgen;
V.              Intellectuele Eigendomsrechten: alle intellectuele eigendomsrechten en daaraan verwante rechten zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, ontwerprechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en sui generis-rechten op intellectuele eigendom;
VI.             Klant: de rechtspersoon of natuurlijke persoon in uitoefening van beroep of bedrijf die door middel van de Website een Overeenkomst sluit met Labelchecks.com voor het gebruik van de Service bij Labelchecks.com op basis van Opdrachten;
VII.            Label: het productetiket van Klant, inclusief alle daarbij behorende informatie, dat de Klant via de Service aan Labelchecks.com verstrekt in het kader van een Opdracht voor het ontvangen van de Rapportage ten aanzien van dat productetiket;
VIII.           Labelchecks.com: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KTBA Netherlands B.V., statutair gevestigd te Zaltbommel en gevestigd en kantoorhoudende te (5171 RA) Kaatsheuvel aan de Horst 12, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 18047485 die de Service aanbiedt onder de handelsnaam Labelchecks.com en KTBA LabelCompliance;
IX.             LabelCompliance: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KTBA Netherlands B.V., statutair gevestigd te Zaltbommel en gevestigd en kantoorhoudende te (5171 RA) Kaatsheuvel aan de Horst 12, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 18047485 die anders dan door middel van de Website de Service en/of opdrachten uitvoert met betrekking tot het controleren van labels.
X.              Legal Check de aan Labelchecks.com verstrekte opdracht die bestaat uit het toetsen van een Label aan regels van publiekrecht in een door de Klant geselecteerd land op het moment van toezending van de Rapportage. Labelchecks.com beoordeelt in het kader van de Legal Check niet of het Label van de Klant in overeenstemming is met de regels van burgerlijk recht in het door de Klant geselecteerde land en/of de Klant op basis van de informatie op het Label bloot staat aan claims van consumenten in dat land die een andere grondslag hebben dan strijd met het publiekrecht.
XI.             Opdracht: de deelovereenkomst tussen Klant en Labelchecks.com voor het vervaardigen van een Rapportage, die tot stand komt via het bestelproces op de Website, zoals nader uiteengezet in artikel 5;
XII.            Overeenkomst: de overeenkomst tussen Klant en Labelchecks.com voor het gebruik van de Service, waarvan deze Gebruiksvoorwaarden en alle tussen Klant en Labelchecks.com gesloten Opdrachten onlosmakelijk deel uitmaken;
XIII.           Partijen: Klant en Labelchecks.com tezamen;
XIV.          Rapportage: alle output van de Service, waaronder begrepen een Legal check van het Label naar de door Klant geselecteerde (nationale) publiekrechtelijke wet- en regelgeving, de vertaling van het Label naar een door Klant geselecteerde taal, alsmede alle overige rapporten, grafieken, diagrammen en overzichten die op basis van de Opdracht  en de Gegevens over het Label worden vervaardigd;
XV.            Service: de dienst van Labelchecks.com (en of de dienst die LabelCompliance buiten de Website om verricht), bestaande uit onder meer het verstrekken van de Rapportage en het beschikbaar stellen van de Website;
XVI.          Website: de website van Labelchecks.com, bereikbaar via www.labelchecks.com, alsmede alle onderliggende webpagina’s, waarop toegang tot het Account kan worden verkregen en Opdrachten worden gesloten met Labelchecks.com , alsmede alle aan deze website gelieerde websites.
1.2 Voor toepassing van deze Gebruiksvoorwaarden maakt het geen verschil of de hiervoor gedefinieerde termen in het enkelvoud of in het meervoud zijn gesteld dan wel in een bepaalde samenstelling worden gebruikt.

2

Overeenkomst

2.1 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst, alle Opdrachten, alle rechtshandelingen van Labelchecks.com, alle rechtsverhoudingen tussen Partijen en alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Labelchecks.com de Service en/of andere diensten aan Klant levert.
2.2 Afwijkingen van en aanvullingen op de Overeenkomst, waaronder begrepen Opdrachten, zijn uitsluitend geldig indien deze schriftelijk door Partijen zijn overeengekomen.
2.3 Eventuele algemene inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de Klant worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3

Account

3.1 Om gebruik te kunnen maken van de Service heeft de Klant een Account nodig. De Klant garandeert dat de Service uitsluitend wordt gebruikt binnen haar eigen organisatie en/of door derden in het kader van hun dienstverlening aan Klant, uitsluitend met expliciete (schriftelijke) toestemming daartoe van Klant.
3.2 De Klant is verantwoordelijk voor het geheimhouden van de Inloggegevens. Zodra de Klant weet of reden heeft om te vermoeden dat Inloggegevens in handen van onbevoegden zijn geraakt, dient de Klant Labelchecks.com daarvan onverwijld in kennis te stellen, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van de Klant om onmiddellijk en doelmatig actie te ondernemen, bijvoorbeeld door de Inloggegevens te wijzigen.
3.3 De Klant aanvaardt en erkent dat de Klant te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk is voor het gebruik dat van de Service wordt gemaakt via het Account van de Klant. De Klant stelt Labelchecks.com schadeloos voor alle schade en kosten voortvloeiend uit en/of verband houdend met het gebruik van de Service door derden via de Account van de Klant.
3.4 De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle gebruik van de Service door derden die ingevolge artikel 3.1 toegang hebben verkregen tot de Service, en staat ervoor in dat de voornoemde derden de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden zullen naleven.
3.5 LabelCompliance, kan de Service ook verlenen buiten de Website om. Deze voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op door LabelCompliance aanvaardde opdrachten indien de Service buiten de Website om wordt verleend, tenzij de aard van één of meer artikelen van deze voorwaarden zich verzet tegen overeenkomstige toepassing. De omstandigheid dat in enig artikel slechts Labelchecks.com wordt genoemd, maakt niet dat dat artikel niet van overeenkomstige toepassing zou zijn op LabelCompliance.

4

Beschikbaarheid van de Website en het Account

4.1 Klant aanvaardt dat de Website alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals hij die aantreft op het moment van gebruik (“as available basis”). Labelchecks.com garandeert niet dat de Website te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is.
4.2 Labelchecks.com behoudt zich het recht voor om op ieder moment (periodiek) onderhoud ten aanzien van de Website te verrichten, wat tot verminderde beschikbaarheid van de Website kan leiden.
4.3 Labelchecks.com behoudt zich het recht voor de Website en/of het Account, dan wel één of meer onderdelen daarvan tijdelijk buiten gebruik stellen en/of het gebruik beperken indien dit naar haar oordeel noodzakelijk is, bijvoorbeeld ten behoeve van preventief onderhoud of het aanbrengen van correcties of aanpassingen. Het geheel of gedeeltelijk niet-beschikbaar zijn van de Website en/of Account, zal nimmer te beschouwen zijn als een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verbintenissen van Labelchecks.com jegens de Klant.
4.4 Voor zover er binnen de Website gebruik wordt gemaakt van applicaties of programmatuur van derden, gelden voor dit gebruik de door deze derden gehanteerde voorwaarden met terzijdestelling van de voorwaarden in de Overeenkomst. Labelchecks.com accepteert geen aansprakelijkheid voor de werking van deze applicaties of programmatuur van derden.

5

Opdrachten en gebruik van de Service

5.1 Klant krijgt het recht om de Service op de Website te gebruiken. Het gebruiksrecht strekt ertoe om Rapportages te bestellen via de Service van Labelchecks.com. In het bestelproces dient de Klant Gegevens in te voeren. Klant staat ervoor in dat de door hem ingevoerde Gegevens juist en volledig zijn. De Klant informeert Labelchecks.com over het type Rapportage dat hij wenst. Labelchecks.com beoordeelt niet of de Klant het juiste type Rapportage heeft gekozen. De Klant dient zelf zijn Label te uploaden naar de Website. De Klant volgt alle instructies van Labelchecks.com nauwgezet op. Indien de Klant twijfelt of hij de instructies juist opvolgt, dan zoekt de klant contact met de helpdesk. De Klant draagt er zorg voor dat het Label voldoet aan de specificaties, zoals aangegeven op de Website.  Het niet naleven van instructies of specificaties komt voor risico van de Klant. Labelchecks.com is in dat geval bevoegd om zonder nadere toelichting het bestelproces te staken, zonder dat zij de Klant iets verplicht is.
5.2 Zodra de Klant het volledige bestelproces heeft doorlopen krijgt de Klant een overzicht met daarin door hem verstrekte Gegevens, alsmede een ruwe inschatting van de prijs voor het genereren van de Rapportages door Labelchecks.com. Labelchecks.com is door de Klant nimmer te houden aan de ruwe inschatting van de prijs en kan nimmer worden geacht het vertrouwen te hebben gewekt dat de Opdracht voor die prijs kan worden verleend. De Klant controleert het overzicht met daarin de Gegevens op onjuistheden en/of onvolledigheden. De Klant is verantwoordelijk voor het aanleveren en controleren van juiste en volledige Gegevens. Zodra de Klant de Gegevens heeft gecontroleerd en zo nodig heeft gecorrigeerd, zendt de Klant de Gegevens aan Labelchecks.com. Terugzenden van de gegevens verplicht Labelchecks.com slechts tot het (her)beoordelen van het verzoek van de Klant. Indien Labelchecks.com oordeelt dat zij aan de Klant de Rapportage kan leveren, zal zij de Klant een vrijblijvend aanbod daartoe doen op de wijze als beschreven in artikel 5.3
5.3 Labelchecks.com bevestigt aan de Klant dat zij aan hem de Rapportage kan leveren door toezending van een factuur van Labelchecks.com in zijn Account of middels e-mail. De factuur behelst een vrijblijvend aanbod van Labelchecks.com aan de Klant om op basis van de door de Klant verstrekte gegevens de Opdracht aan Labelchecks.com te verlenen. Het aanbod van Labelchecks.com vervalt indien het niet terstond wordt aanvaard, tenzij Labelchecks.com schriftelijk anders te kennen heeft gegeven. Labelchecks.com is ook na aanvaarding niet gehouden de Opdracht uit te voeren indien:
a)              Labelchecks.com zich terstond na aanvaarding door de Klant beroept op art. 6:219 lid 2 BW;
b)              om wat voor reden dan ook een beroep op art. 6:219 lid 2 BW niet (meer) slaagt en het aanbod van Labelchecks.com kennelijke vergissingen of verschrijvingen behelst.In afwijking van art. 6:225 lid 2 BW leidt een aanvaarding die slechts in geringe mate afwijkt van het aanbod van Labelchecks.com niet tot totstandkoming van de opdracht.
5.4 De Opdracht komt tot stand na aanvaarding van het aanbod van Labelchecks.com door de Klant, door betaling van het volledige factuurbedrag. Slechts indien Labelchecks.com uitdrukkelijk met de Klant overeengekomen is dat de Klant achteraf kan betalen, dan dient de Klant per email te laten weten dat het aanbod van Labelchecks.com is aanvaard. Indien de Service door LabelCompliance buiten de Website om wordt aangeboden, dan geldt voor totstandkoming van de Opdracht het bepaalde in artikel 1 van de Algemene Voorwaarden Deel A.
5.5 Labelchecks.com spant zich in om de Rapportages binnen de aangegeven en/of overeengekomen termijn, of – voor zover er geen termijn is aangegeven of overeengekomen – binnen een redelijke termijn aan Klant te verstrekken. De Rapportages worden uitsluitend aan Klant verstrekt via zijn Account. Labelchecks.com is bevoegd, maar nimmer verplicht, om de Rapportage per email of per gewone post aan de Klant te sturen . De doorlooptijd van een Opdracht is afhankelijk van diverse factoren en omstandigheden, zoals de kwaliteit van de Gegevens, Labels en andere informatie die Klant verstrekt en de medewerking van Klant en relevante derden. Een aangegeven en/of overeengekomen termijn geldt nimmer als fatale termijn, door de enkele overschrijding van die termijn raakt Labelchecks.com dan ook niet in verzuim.
5.6 Labelchecks.com is gerechtigd de Overeenkomst, een Opdracht en/of de rechten en plichten die daaruit voortvloeien aan derden over te dragen, of derden in te schakelen bij de uitvoering daarvan. Labelchecks.com is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de uitvoering van (een gedeelte van) de Overeenkomst en/of Opdracht door die derde.

6

Verplichtingen Klant

6.1 De Klant gaat ermee akkoord dat hij Labelchecks.com alle toegang, assistentie, data en materialen verleent en verstrekt die Labelchecks.com nodig heeft om de Service te kunnen verlenen waaronder begrepen Rapportages te vervaardigen. Indien de Klant daarmee in gebreke blijft, bestaat de mogelijkheid dat Labelchecks.com de Service niet naar behoren kan verlenen. Daarnaast kan dit leiden tot hogere kosten of onkosten ten laste van de Klant.
6.2 Klant is gehouden Labelchecks.com tijdig alle informatie te verstrekken, welke Labelchecks.com naar haar oordeel voor een correcte uitvoering van de Opdracht nodig heeft of waarvan Klant behoort te weten dat deze voor een correcte uitvoering van de Opdracht noodzakelijk is.
6.3 Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Labelchecks.com verstrekte Gegevens, Labels en overige informatie, ook indien deze van derden afkomstig is. Indien Gegevens, Labels en/of overige informatie op enig moment niet (langer) juist, volledig en/of betrouwbaar is, zal Klant onverwijld alle handelingen verrichten om ervoor zorg te dragen dat de Gegevens, Labels en/of overige informatie weer juist, volledig en/of betrouwbaar zijn.
6.4 De Klant garandeert dat hij bij het gebruik van de Service en/of de Website:
I.               Maatregelen neemt tegen virussen, trojan horses, andere vormen van computercriminaliteit en/of (ander) onrechtmatig gebruik door derden;
II.              Geen virussen, trojan horses, malware of andere kwaadaardige code of bestanden zal verspreiden dan wel spam-berichten zal verzenden;
III.             Geen handelingen zal verrichten die op enigerlei wijze leiden tot storingen of die op een andere wijze nadelige gevolgen hebben voor (de werking van) de Service;
IV.             Geen (Intellectuele Eigendoms)rechten van derden zal schenden dan wel op enigerlei andere wijze onrechtmatig en/of strafbaar zal handelen;
V.              Niet in strijd zal handelen met de Overeenkomst.
6.5 Indien Labelchecks.com weet of vermoedt dat de Klant in strijd handelt met het bepaalde in de Overeenkomst en/of een Opdracht, is Labelchecks.com gerechtigd instructies aan de Klant te verstrekken welke de Klant  gehouden is op te volgen. Tevens is Labelchecks.com gerechtigd (de toegang tot) de Service (tijdelijk) op te schorten en/of het gebruik van de Service te beperken, onverminderd overige rechten en rechtsmiddelen van Labelchecks.com, waaronder begrepen haar recht om schadevergoeding te vorderen. De betalingsverplichting van de Klant blijft in dergelijke gevallen onverminderd van kracht. Labelchecks.com is in dat geval ook bevoegd om de uitvoering van reeds verstrekte opdrachten op te schorten en /of de opdracht te beëindigen.

7

Meerwerk

7.1 Indien sprake is van wijzigingen of aanvullingen op verzoek van Klant of die noodzakelijk zijn naar het oordeel van Labelchecks.com en die tot gevolg hebben dat de omvang van de overeengekomen werkzaamheden in het kader van de Opdracht verandert, bijvoorbeeld bij meerwerk, zullen de daaruit eventueel voortvloeiende extra werkzaamheden vergoed worden overeenkomstig de tarieven van Labelchecks.com die gelden op het moment van uitvoering van de werkzaamheden. Voorzover voor de Opdracht een vaste prijs is afgesproken, zal Labelchecks.com Klant desgevraagd schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden als bedoeld in dit artikel.
7.2 Klant aanvaardt dat door aanvullingen of wijzigingen in de Opdracht het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de Rapportage(s) en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Labelchecks.com en Klant kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de Opdracht (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor Klant geen grond voor opzegging of ontbinding van de Opdracht en/of de Overeenkomst.

8

Betaling

8.1 Het gebruik van de Website is gratis voor Klant. Het opstellen van Rapportages is niet gratis. Prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW en andere overheidsheffingen, tenzij anderszins is vermeld. Labelchecks.com is te allen tijde gerechtigd de prijzen aan te passen in overeenstemming met Deel A van de algemene voorwaarden.
8.2 Klant kan de op grond van de Opdracht verschuldigde prijs betalen met de mogelijkheden zoals aangegeven op de Website en/of zijn Account. De prijs is vooraf verschuldigd, tenzij anders overeengekomen tussen Partijen.
8.3 Indien Partijen een betaling achteraf zijn overeengekomen, is de betalingstermijn 20 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen of anders op de factuur is vermeld.
8.4 Indien Labelchecks.com na het verstrijken van deze termijn geen (volledige) betaling heeft ontvangen, is de Klant met onmiddellijke ingang in verzuim, zonder dat daarvoor een aanmaning of ingebrekestelling is vereist. Vanaf het moment waarop de Klant in verzuim is, is de Klant rente verschuldigd ten belope van de wettelijke rente voor handelstransacties.
8.5 Klachten in verband met facturen en/of de Service schorten de betalingsverplichtingen van de Klant niet op.

9

Intellectuele Eigendom

9.1 De Intellectuele Eigendomsrechten die verband houden met de Service, waaronder begrepen de Intellectuele Eigendomsrechten op de Website en Rapportages, zijn eigendom van Labelchecks.com en/of haar licentiegevers. Niets in de Overeenkomst en/of een Opdracht is bedoeld als een overdracht van Intellectuele Eigendomsrechten aan de Klant.
9.2 Indien de Klant zijn verplichtingen ingevolge de Overeenkomst en de Opdracht met Labelchecks.com volledig nakomt, verleent Labelchecks.com de Klant een beperkt, persoonlijk, herroepbaar, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar recht om gebruik te maken van de Service in overeenstemming met de Overeenkomst. Voor zover dit gebruiksrecht ziet op Rapportages is dit gebruiksrecht eeuwigdurend.
9.3 Behoudens voor zover op grond van dwingend recht is toegestaan of zulks nodig is voor het uitoefenen van het gebruiksrecht zoals bedoeld in artikel 9.2, mag de Klant (delen van) de Service niet wijzigen, openbaar maken, verveelvoudigen, reproduceren of decompileren, of reverse engineering toepassen. Daarnaast is het Klant niet toegestaan beveiligingsmaatregelen of technische beperkingen (op het gebruik) van de Service te verwijderen of te omzeilen.
9.4 Alle Intellectuele Eigendomsrechten van de Klant, waaronder begrepen, zonder enige beperking, Intellectuele Eigendomsrechten op de Gegevens en het Label, blijven eigendom van de Klant. Door gebruik te maken van de Service verleent de Klant Labelchecks.com een royaltyvrije, onbezwaarde, sublicentieerbare, niet-exclusieve licentie voor het gebruiken en reproduceren van de Gegevens en het Label, voor zover dit in verband met het verlenen van de Service noodzakelijk is.

10

Geheimhouding

10.1 Labelchecks.com spant zich naar beste vermogen in om de inhoud van de Opdracht, de door Klant verstrekte Gegevens, het verstrekte Label, vervaardigde Rapportage(s), alsmede enig ander resultaat van de door Labelchecks.com krachtens de Opdracht verrichte Service en werkzaamheden geheim te houden.
10.2 De geheimhoudingsplicht zoals bedoeld in artikel 10.1 geldt niet, indien en voorzover bedoelde informatie en/of resultaten voor openbaarmaking bestemd zijn, dan wel Labelchecks.com dit krachtens wettelijke bepalingen of wegens een verzoek van een bevoegde autoriteit verplicht is. De geheimhoudingsplicht geldt voorts niet tegenover de bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden. Tevens is Labelchecks.com gerechtigd om Klant als referentie te gebruiken.
10.3 Labelchecks.com zal haar uit de artikelen 10.1 en 10.2 voortvloeiende verplichtingen eveneens opleggen aan haar werknemers en door haar ter uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden.

11

Garanties en vrijwaring

11.1 Labelchecks.com en/of LabelCompliance doet al het mogelijke om ervoor te zorgen dat de Service zorgvuldig en in overeenstemming met de in de Overeenkomst en Opdracht vastgelegde afspraken wordt verleend. Labelchecks.com en/of LabelCompliance verleent de Service op grond van een inspanningsverplichting, tenzij en voor zover in de Overeenkomst anderszins is bepaald. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald bestaat de Opdracht van Labelchecks.com en/of LabelCompliance slechts uit het uitvoeren van de Legal check en het vertalen van het Label.
11.2 Labelchecks.com noch LabelCompliance is niet verplicht om te toetsen of het Label in overeenstemming is met het burgerlijk recht in het land waar het Label voor bestemd is. Labelchecks.com noch LabelCompliance kunnen er voor instaan dat de Legal check de Klant vrijwaart van claims van derden op basis van een andere grondslag dan ‘strijdigheid met de publiekrechtelijke wet- en regelgeving’ die zij toetst in het kader van haar Legal check.
11.3 Labelchecks.com en LabelCompliance onderzoeken niet en zijn ook niet verplicht te onderzoeken:
a)              a. of er in een land meerdere talen worden gesproken en;
b)              b. welke taal er in een bepaald land wettelijk op het Label vermeld dient te worden;
c)              tenzij de Klant uitdrukkelijk met Labelchecks.com en/of LabelCompliance is overeengekomen dat dit wel onderzocht moet worden.
11.4 Labelchecks.com en/of LabelCompliance staan slechts in voor de juistheid van de door hen verstrekte Rapportage op het moment dat zij de Rapportage aan de Klant verstrekken. Labelchecks.com en LabelCompliance zijn na het verstrekken van de Rapportage niet verplicht de Klant te informeren over wijzigingen in de regelgeving in een bepaald land waardoor een eerder aan de klant afgegeven Rapportage met betrekking tot een of meer Labels niet langer juist of accuraat is. Na het afgeven van de Rapportage is Labelchecks.com en/of LabelCompliance niet langer verplicht in de gaten te houden of het Label van de Klant in overeenstemming met de regels is.
11.5 Labelchecks.com garandeert niet dat de Website vrij van gebreken is en zonder onderbrekingen zal werken. Het niet of gebrekkig functioneren van de Service kan (onder andere) worden veroorzaakt door een storing in de internet- of telefoonverbinding, of door virussen of fouten/gebreken.
11.6 Labelchecks.com is niet verantwoordelijk voor de aanschaf en/of het naar behoren functioneren van de infrastructuur van de Klant of van derden, waaronder begrepen mobiele apparatuur, voor het gebruik van de Service. Labelchecks.com is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten veroorzaakt door fouten in de overbrenging, het niet of gebrekkig functioneren of het niet beschikbaar zijn van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten, waaronder begrepen internet.
11.7 De Klant is verantwoordelijk voor de nakoming van alle eventuele door Labelchecks.com verstrekte technische en functievereisten die vereist zijn om de Service te kunnen gebruiken.
11.8 De Klant is verantwoordelijk voor het gebruik van de Service, de invoer van Gegevens, het uploaden van het Label, alsmede voor de wijze waarop de resultaten van de Service, met inbegrip van de Rapportages, worden gebruikt nadat deze door Labelchecks.com aan Klant zijn verstrekt op de wijze als bedoeld in artikel 5.5..
11.9 De Klant is verantwoordelijk voor het controleren van de nauwkeurigheid en volledigheid van de resultaten van de Service en de door gebruikmaking van de Service gegenereerde Rapportages. De Klant voert steeds bij ontvangst van een Rapportage controles uit op de resultaten van de Service en de door gebruikmaking van de Service gegenereerde Rapportages. Indien de Klant van mening is dat een bepaald resultaat niet klopt, onvolledig is of niet is bijgewerkt, stelt de Klant zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk Labelchecks.com daarvan in kennis.
11.10 De Klant erkent dat de Service, waaronder begrepen het vervaardigen en verstrekken van een Rapportage, een eenmalige check bevat en derhalve een momentopname is. Mogelijke wijzigingen in geldende wet- of regelgeving danwel andere relevante wijzigingen na oplevering van de Rapportage zoals bedoeld in artikel 5.5 zijn niet in de  Opdracht en/of Service inbegrepen.
11.11 Alle rechten en aanspraken van Klant, uit welke hoofde dan ook, vervallen indien Klant niet binnen acht (8) dagen na ontvangst van de Rapportage en/of een factuur enige klachten daarover schriftelijk aan Labelchecks.com kenbaar heeft gemaakt.

12

Duur en beëindiging

12.1 De Overeenkomst treedt in werking vanaf het moment dat de Klant de registratie voor een Account heeft voltooid. De Overeenkomst kan ieder moment door de Klant worden opgezegd door het beëindigen van zijn Account. Labelchecks.com is gerechtigd direct na opzegging het Account te blokkeren en Gegevens, Labels en/of Rapportages in het Account te verwijderen. Behoudens voor zover schriftelijk anderszins is overeengekomen, is Labelchecks.com niet verplicht Gegevens, Labels en/of Rapportage te converteren dan wel om back-ups te maken of te verstrekken aan Klant.
12.2 De Opdracht wordt tussen Partijen overeengekomen op de wijze als omschreven in artikel 5.4 en eindigt van rechtswege nadat de Rapportage aan Klant is verstrekt op de wijze als bedoeld in artikel 5.5. Een Opdracht kan niet tussentijds opgezegd worden.
12.3 Indien er een Opdracht nog niet is voltooid wanneer de Overeenkomst wordt opgezegd, dan loopt de Overeenkomst van rechtswege door totdat de Opdracht eindigt overeenkomstig het bepaalde in artikel 12.2.
12.4 Elk der Partijen heeft het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden ingeval de andere Partij failliet gaat of aan de andere Partij surseance van betaling wordt verleend, alsmede ingeval het bedrijf van de andere Partij wordt opgeheven of een liquidatie ondergaat. In geval van het faillissement van de Klant heeft Labelchecks.com het recht het door haar verleende gebruiksrecht te beëindigen, tenzij de gevolgen daarvan niet stroken met de redelijkheid en billijkheid.
12.5 Klant heeft het recht de Overeenkomst en/of Opdracht (geheel of gedeeltelijk) te ontbinden indien Labelchecks.com toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de materiële verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of Opdracht – in alle gevallen nadat Labelchecks.com op correcte wijze, schriftelijk en onder vermelding van zoveel mogelijk details in gebreke is gesteld, waarbij een redelijke termijn is gesteld om het verzuim te herstellen. Voor zover een toerekenbare tekortkoming betrekking heeft op een specifieke Opdracht, dan heeft Klant slechts het recht die Opdracht te ontbinden.
12.6 Indien op enig moment bij een ontbinding als bedoeld in artikel 12.4 of 12.5 prestaties in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en/of een Opdracht al door de Klant zijn ontvangen, worden deze prestaties en de daaraan verbonden betalingsverplichting van de Klant niet ontbonden, tenzij de Klant kan bewijzen dat Labelchecks.com in verzuim is met betrekking tot die prestaties. Bedragen die voorafgaand aan de ontbinding door Labelchecks.com zijn gefactureerd in verband met de reeds door haar naar behoren verrichte of geleverde prestaties in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en/of Opdracht blijven volledig verschuldigd en zijn onmiddellijk opeisbaar op het moment van ontbinding.
12.7 Na beëindiging van de Overeenkomst blijven Partijen gebonden aan de artikelen die na een dergelijke beëindiging van kracht dienen te blijven.

13

Aansprakelijkheid

13.1 In afwijking van art.8.7 van Deel A van de Algemene Voorwaarden bedraagt de totale, cumulatieve  aansprakelijkheid van Labelchecks.com en LabelCompliance voor de looptijd van de Overeenkomst, inclusief alle daaronder gesloten Opdrachten, nooit meer dan EUR 2.500,=.
13.2 De aansprakelijkheid van Labelchecks.com wegens verminking, vernietiging of verlies van Gegevens, Labels, Rapportages, bestanden, gegevens, documenten of andere informatiedragers van de Klant is uitgesloten.

14

Overmacht

14.1 Met uitzondering van niet-nakoming van een betalingsverplichting uit hoofde van de Overeenkomst en/of Opdracht kan elke Partij een beroep doen op overmacht indien de uitvoering of de realisatie van de Overeenkomst of enig onderdeel daarvan al dan niet tijdelijk wordt verhinderd of belemmerd door omstandigheden die redelijkerwijs buiten de macht van die Partij liggen, met inbegrip van, zonder enige beperking:
a)              versperringen van terreinen of gebouwen, stakingen, rellen, onlusten, oorlog, terroristische activiteiten, extreme kou, epidemieën, opzettelijke werkonderbrekingen, vertragingen in het vervoer, aardbevingen, brand, storm, overstromingen of waterschade;
b)              uitstel, afstel of onderbreking van de levering aan de Partij van onderdelen, turn around tijden van partners van Labelchecks.com, goederen of diensten die bij derden zijn besteld of worden verleend, storingen in de internetverbinding; of
c)              door overheid of wet- of regelgeving opgelegde beperkingen.
14.2 Indien een overmachtssituatie meer dan twee (2) maanden voortduurt, heeft de andere Partij het recht de Overeenkomst met inachtneming van de opzeggingstermijn op te zeggen. Partijen zijn in geval van overmacht niet aansprakelijk voor schade.
14.3 Indien een Partij door een overmachtssituatie belemmerd wordt in de nakoming van de Overeenkomst, dient deze Partij alle redelijke maatregelen te nemen om de gevolgen van die situatie tot een minimum te beperken.

15

Diverse bepalingen

15.1 Klant is niet gerechtigd de Overeenkomst, een Opdracht en/of de rechten en plichten die daaruit voortvloeien zonder schriftelijke toestemming van Labelchecks.com aan een derde over te dragen. Labelchecks.com zal deze toestemming niet zonder redelijke grond weigeren; de Labelchecks.com is echter gerechtigd aan het verlenen van deze toestemming redelijke voorwaarden te verbinden.

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.

Privacy Settings saved!
Privacy-instellingen

Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie in uw browser opslaan of ophalen, meestal in de vorm van cookies. Beheer hier uw persoonlijke Cookie Services.


In order to use this website we use the following technically required cookies
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Decline all Services
Accept all Services