Home » Algemene Voorwaarden » C. Algemene voorwaarden KTBA Netherlands BV

C. Algemene voorwaarden KTBA Netherlands BV

Hieronder leest u de Algemene Voorwaarden van KTBA Netherlands BV. U kunt de Algemene Voorwaarden daarnaast hier downloaden en opslaan. Kunt u de bestanden niet openen, installeer dan Adobe Acrobat Reader via deze link.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst voor het afnemen van de Service van KTBA Netherlands BV en het gebruik van de Applicatie, een en ander zoals hieronder gedefinieerd (DEEL C). De algemene voorwaarden KTBA Holding BV (Deel A)  zijn tevens van toepassing.

1

Begripsbepalingen

1.1 In deze Gebruiksvoorwaarden worden onderstaande begrippen met een hoofdletter aangeduid en hebben de volgende betekenis:
(i)               Account: de door de Klant beheerde omgeving, waartoe de Klant en de door hem aangewezen Gebruiker(s), toegang verkrijgen na het invoeren van de Inloggegevens;
(ii)              Gebruiksvoorwaarden: deze Gebruiksvoorwaarden van KTBA Netherlands BV, die onlosmakelijk deel uitmaken van de Overeenkomst;
(iii)             Applicatie: de door KTBA Netherlands BV en/of haar licentiegevers ontwikkelde QA-Online software welke op basis van Modules via de Service aan de Klant ter beschikking wordt gesteld;
(iv)             Content: de door KTBA Netherlands BV via een Account al dan niet in de vorm van een database aan Klant beschikbaar gestelde content, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – gegevens afkomstig van Riskplaza en RASFF, materialen, gegevens, documenten, protocollen en logbestanden;
(v)              Gebruiker: een natuurlijke persoon die door de Klant geautoriseerd is om zich via het Account van de Klant toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van (onderdelen van) de Service;
(vi)             Gegevens: alle documenten, gegevens, data, informatie en content, waaronder begrepen beeld- en geluidmateriaal, protocollen, presentaties, video’s, afbeeldingen, interactieve elementen, logbestanden en door middel van de Applicatie gegenereerde gebruiksdata, die de Klant via zijn Account in de Service invoert en/of beschikbaar stelt, onder meer voor gebruik door Gebruikers;
(vii)            Inloggegevens: een e-mailadres en wachtwoord waarmee de Klant en/of de Gebruiker toegang tot het Account en daarmee de Service verkrijgt;
(viii)           Intellectuele Eigendomsrechten: alle intellectuele eigendomsrechten en daaraan verwante rechten zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, ontwerprechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en sui generis-rechten op intellectuele eigendom;
(ix)             Kantooruren: maandag t/m vrijdag van 09.00 – 17.00 uur met uitzondering van in Nederland erkende officiële feestdagen;
(x)              Klant: de rechtspersoon of natuurlijke persoon in uitoefening van beroep of bedrijf die door middel van het Samenwerkingsvoorstel een Overeenkomst sluit met KTBA Netherlands BV voor het afnemen van de Service bij KTBA Netherlands BV;
(xi)             Module: een onderdeel van de Applicatie ten behoeve van een specifieke functionaliteit, die de Klant onder meer door middel van zijn Account kan afnemen bij KTBA Netherlands BV;
(xii)            Overeenkomst: de overeenkomst tussen Klant en KTBA Netherlands BV, bestaande uit het Samenwerkingsvoorstel, deze Gebruiksvoorwaarden en de SLA;
(xiii)           Rapporten: alle output van de Service, waaronder begrepen kwaliteit- en veiligheidsprotocollen, rapporten, grafieken, diagrammen en overzichten die (door de Klant) door middel van de Applicatie, al dan niet met gebruikmaking van de Gegevens en/of de Content, zijn vervaardigd;
(xiv)           Partijen: Klant en KTBA Netherlands BV tezamen;
(xv)            Samenwerkingsvoorstel: de schriftelijke en door Partijen ondertekende bevestiging van (de specificaties voor) het afnemen door Klant van de Service waarmee een Overeenkomst tot stand komt;
(xvi)           Service: het op afstand beschikbaar maken van de (door Klant afgenomen Modules van de) Applicatie waarmee de Klant haar voedsel kwaliteit- en veiligheid kan beheren, onder meer door middel van protocollen, documentbeheer kan inrichten en Rapporten kan maken, inclusief de Content en de ondersteuning zoals omschreven in de SLA;
(xvii)          Service Level Agreement (SLA): de overeenkomst waarin serviceniveaus met betrekking tot onderhoud, ondersteuning en beschikbaarheid zijn vastgelegd;
(xviii)         KTBA Netherlands BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KTBA Netherlands BV statutair gevestigd te Waalwijk en gevestigd en kantoorhoudende te (5171RA) Kaatsheuvel aan de Horst 12, Kamer van Koophandel nummer 51604485;
(xix)           Updates en Upgrades: de door KTBA Netherlands BV ontwikkelde nieuwe versies van de Applicatie, nieuwe functionaliteiten en Modules, en/of patches, bug fixes en andere wijzigingen in de Applicatie.
1.2 Voor toepassing van deze Gebruiksvoorwaarden maakt het geen verschil of de hiervoor gedefinieerde termen in het enkelvoud of in het meervoud zijn gesteld dan wel in een bepaalde samenstelling worden gebruikt.

2

Overeenkomst

2.1 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst, alle rechtshandelingen van KTBA Netherlands BV, alle rechtsverhoudingen tussen Partijen en alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij KTBA Netherlands BV de Service en/of andere diensten aan Klant levert. Indien de Gebruiker en KTBA Netherlands BV bij onderhandse akte overeenkomen dat Gebruiker een sublicentie aan specifieke derden mag verstrekken, dan draagt Gebruiker er zorg voor dat de rechten en verplichtingen uit Deel C en D van deze Algemene voorwaarden in zijn rechtsverhouding met die derde ook worden overeengekomen ten behoeve van Gebruiker.
2.2 Een Overeenkomst komt tot stand vanaf op het eerste van de volgende momenten: het moment van ontvangst door KTBA Netherlands BV van het door Klant ondertekende Samenwerkingsvoorstel, danwel het moment dat KTBA Netherlands BV met de uitvoering van de Overeenkomst begint. In het laatste geval geldt het Samenwerkingsvoorstel zoals aan Klant toegestuurd als de Overeenkomst tussen Partijen.
2.3 Afwijkingen van en aanvullingen op de Overeenkomst zijn uitsluitend geldig indien deze schriftelijk door Partijen zijn overeengekomen.
2.4 Eventuele algemene inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de Klant worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Indien KTBA Netherlands BV op verzoek van de Klant of met voorafgaande toestemming van de Klant aanvullende diensten verstrekt waarin de Overeenkomst niet voorziet, worden deze diensten door de Klant vergoed, in overeenstemming met de tarieven van KTBA Netherlands BV die op het moment van de uitvoering van de werkzaamheden van toepassing zijn. KTBA Netherlands BV is niet verplicht verzoeken om aanvullende diensten in te willigen en mag daarvoor een afzonderlijke overeenkomst verlangen.

3

Service en beschikbaarheid

3.1 Onder de Overeenkomst geeft de Klant KTBA Netherlands BV opdracht tot het leveren van de Service. De Klant verkrijgt vervolgens een gebruiksrecht op de Applicatie en de Content die door middel van de Service aan hem beschikbaar wordt gesteld, zoals bedoeld in artikel 7.2.
3.2 KTBA Netherlands BV doet al het mogelijke om ervoor te zorgen dat de Service zorgvuldig en in overeenstemming met de in de Overeenkomst vastgelegde afspraken en procedures wordt verleend. KTBA Netherlands BV verleent de Service op grond van een inspanningsverplichting, tenzij en voor zover in de Overeenkomst anderszins is bepaald.
3.3 Behoudens voor zover schriftelijk anderszins is overeengekomen, is KTBA Netherlands BV niet verplicht data, waaronder begrepen Gegevens en/of Rapporten te converteren dan wel om back-ups te maken van Gegevens, Rapporten en overige data die de Klant door middel van de Service opslaat.
3.4 De Klant zal KTBA Netherlands BV alle toegang, assistentie, data, informatie en materialen verlenen en verstrekken die KTBA Netherlands BV nodig heeft om de Service te kunnen verlenen. Klant staat ervoor in dat alle informatie juist, volledig en betrouwbaar is, ook als deze van derden afkomstig is. Indien de Klant daarmee in gebreke blijft, bestaat de mogelijkheid dat KTBA Netherlands BV de Service niet naar behoren kan verlenen. Daarnaast kan dit leiden tot hogere kosten of onkosten ten laste van de Klant.
3.5 Klant erkent dat de Service, waaronder begrepen de Applicatie, de Modules en de Content, die door KTBA Netherlands BV wordt aangeboden geen Klant-specifieke eigenschappen of functionaliteiten bevat. KTBA Netherlands BV is nooit gehouden te voldoen aan een verzoek van Klant tot het behouden en/of toevoegen of ontwikkelen van Modules, functionaliteiten of andere eigenschappen van de Applicatie en/of Service.
3.6 KTBA Netherlands BV kan Upgrades of Updates doorvoeren dan wel andere wijzigingen aanbrengen in de inhoud of omvang van de Service en/of Applicatie, waarbij KTBA Netherlands BV niet is verplicht – al dan niet op verzoek van Klant – bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de Service of de Applicatie in stand te houden, te wijzigen of toe te voegen. KTBA Netherlands BV doet de Klant zo spoedig mogelijk mededeling van het doorvoeren van een Upgrade en/of Update. Ingeval de Service en/of Applicatie naar mening van KTBA Netherlands BV, als gevolg van de wijziging(en) substantieel verandert ten opzichte van de Service zoals gedefinieerd in deze Gebruiksvoorwaarden, zal KTBA Netherlands BV de Klant, voor zover mogelijk, hierover voorafgaand informeren.
3.7 KTBA Netherlands BV kan de Service, Applicatie, Module(s) en/of Content, dan wel één of meer onderdelen daarvan tijdelijk buiten gebruik stellen en/of het gebruik beperken indien dit naar haar oordeel noodzakelijk is, bijvoorbeeld ten behoeve van preventief onderhoud of het aanbrengen van correcties of aanpassingen. KTBA Netherlands BV spant zich in deze buiten gebruikstelling zo veel mogelijk buiten Kantooruren te laten plaatsvinden en de Klant hierover vooraf te informeren. In noodgevallen als gevolg waarvan de Service, Applicatie, Module(s) en/of Content met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk buiten gebruik gesteld moet worden, bericht KTBA Netherlands BV de Klant op het moment dat het redelijkerwijs mogelijk is.
3.8 KTBA Netherlands BV kan de Service, Applicatie, Module(s) en/of Content, dan wel één of meer onderdelen daarvan tijdelijk buiten gebruik stellen en/of het gebruik beperken indien de Klant tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens KTBA Netherlands BV dan wel dat KTBA Netherlands BV vreest dat de Klant tekort zal schieten in de nakoming.
3.9 Het geheel of gedeeltelijk niet-beschikbaar zijn van de Service, Applicatie, Module(s) en/of Content, als gevolg van één van de oorzaken, zoals opgesomd in artikel 3.4 en 3.6 t/m 3.8, zal nimmer te beschouwen zijn als een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verbintenissen van KTBA Netherlands BV jegens de Klant en KTBA Netherlands BV is nimmer aansprakelijk voor kosten of schade als gevolg daarvan.
3.10 Voor zover er binnen de Service gebruik wordt gemaakt van applicaties, programmatuur of content van derden, gelden voor dit gebruik de door deze derden gehanteerde voorwaarden met terzijdestelling van de voorwaarden in de Overeenkomst. Indien de voorwaarden van deze derden niet van toepassing zijn op de Klant, gelden de voorwaarden uit deze Gebruiksvoorwaarden. KTBA Netherlands BV is niet aansprakelijkheid voor de werking van deze applicaties, programmatuur of content van derden.

4

Account en Gebruikers

4.1 Om gebruik te kunnen maken van de Service heeft de Klant een Account nodig. De Klant kan voor de Gebruikers Accounts laten aanmaken door KTBA Netherlands BV, door daartoe een Samenwerkingsvoorstel met KTBA Netherlands BV te sluiten. Het aantal aan te maken Accounts kan aan beperkingen onderhevig zijn. De Klant garandeert dat de Service uitsluitend wordt gebruikt binnen haar eigen organisatie en/of door derden in het kader van hun dienstverlening aan Klant, uitsluitend met expliciete (schriftelijke) toestemming daartoe van Klant.
4.2 De Klant is verantwoordelijk voor het geheimhouden van de Inloggegevens. Zodra de Klant weet of reden heeft om te vermoeden dat Inloggegevens in handen van onbevoegden zijn geraakt, dient de Klant KTBA Netherlands BV daarvan onverwijld in kennis te stellen, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van de Klant om onmiddellijk en doelmatig actie te ondernemen, bijvoorbeeld door de Inloggegevens te wijzigen.
4.3 De Klant kan KTBA Netherlands BV verzoeken bepaalde Modules te activeren, om gebruik te maken van verschillende functionaliteiten van de Applicatie, door daartoe een Samenwerkingsvoorstel met KTBA Netherlands BV te sluiten. Klant is zelf verantwoordelijk voor het verzoeken om een Samenwerkingsvoorstel voor een gewenste Module en/of een niet (langer) gewenste Module te beëindigen overeenkomstig het bepaalde in het Samenwerkingsvoorstel. . Modules worden door KTBA Netherlands BV geactiveerd nadat betaling, zoals bedoeld in artikel 6, is ontvangen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen Partijen.
4.4 De Klant aanvaardt en erkent dat de Klant te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk is voor het gebruik dat van de Service, Applicatie, Module(s) en/of Content wordt gemaakt via het Account van de Klant. De Klant stelt KTBA Netherlands BV schadeloos voor alle schade en kosten voortvloeiend uit en/of verband houdend met het gebruik van de Service door derden via de Account van de Klant en/of Gebruiker.
4.5 De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik van de Service door de Gebruikers en derden die ingevolge artikel 4.1 toegang hebben verkregen tot de Service, en staat ervoor in dat de Gebruikers en voornoemde derden de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden zullen naleven.

5

Gebruik van de service

5.1 De Klant garandeert dat zij bij het gebruik van de Service, de Applicatie, de Module(s) en/of de Content:
(i)               Maatregelen neemt tegen virussen, trojan horses, andere vormen van computercriminaliteit en/of (ander) onrechtmatig gebruik door Gebruiker(s) of derden;
(ii)              Zelf of via zijn Gebruikers geen virussen, trojan horses, malware of andere kwaadaardige code of bestanden zal verspreiden dan wel spam-berichten zal verzenden;
(iii)             Geen handelingen zal verrichten die op enigerlei wijze leiden tot storingen of die op een andere wijze nadelige gevolgen hebben voor de werking van de Service en/of de Applicatie;
(iv)             Geen (Intellectuele Eigendoms)rechten van derden zal schenden dan wel op enigerlei andere wijze onrechtmatig en/of strafbaar zal handelen;
(v)              Niet in strijd zal handelen met de Overeenkomst.
5.2 Indien KTBA Netherlands BV weet of vermoedt dat de Klant of een van de Gebruikers in strijd handelt met het bepaalde in artikel 5.1 dan wel anderszins de Overeenkomst schendt, is KTBA Netherlands BV gerechtigd instructies aan de Klant te verstrekken welke de Klant gehouden is op te volgen. Tevens is KTBA Netherlands BV gerechtigd de toegang tot de Service, de Applicatie, één of meerdere Module(s) en/of de Content (tijdelijk) op te schorten. De betalingsverplichting van de Klant blijft in dergelijke gevallen onverminderd van kracht.

6

Betaling

6.1 De prijzen voor het gebruik van de Service en het afnemen van specifieke Modules zijn opgenomen in het Samenwerkingsvoorstel en/of in het Account. Prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW en andere overheidsheffingen, tenzij anderszins is vermeld.
6.2 KTBA Netherlands BV is gerechtigd om jaarlijks de geldende prijzen aan te passen. Indien de Klant niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, heeft de Klant het recht de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen uiterlijk zestig (60) dagen voordat de prijswijziging ingaat, tenzij de wijziging kleiner is dan of gelijk is aan 15% van de geldende prijs. Deze wijzigingsbevoegdheid laat het bepaalde in artikel 2 van de Algemene voorwaarden KTBA Holding BV (Deel A) onverlet.
6.3 Behoudens voor zover tussen Partijen schriftelijk anders is overeengekomen en het bepaalde in artikel 6.4, worden de door Klant verschuldigde bedragen op basis van het/de overeengekomen Samenwerkingsvoorstel(len), per jaar vooraf gefactureerd. Betaling dient te geschieden binnen twintig (20) dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anderszins is overeengekomen of anders op de factuur staat vermeld.
6.4 Indien gedurende een contractjaar door Klant aanvullingen ten aanzien van de afgenomen Modules en/of Gebruikers plaatsvinden, zal KTBA Netherlands BV de daarvoor verschuldigde vergoedingen op basis van het Samenwerkingsvoorstel direct bij Klant in rekening brengen. Het daaropvolgend contractjaar zullen de aanvullende Module(s) en/of Gebruiker(s) meegenomen worden in de facturatie zoals bedoeld in artikel 6.3. Een afname in de door Klant afgenomen Module(s) en/of Gebruiker(s) geeft nimmer recht op restitutie van reeds betaalde bedragen.
6.5 Voor de berekening van de door Klant verschuldigde bedragen zoals bedoeld in artikel 6.3 en 6.4 is de berekening van KTBA Netherlands BV bindend, tenzij Klant kan aantonen dat deze feitelijk onjuist is.

7

Intellectuele Eigendom

7.1 De Intellectuele Eigendomsrechten die verband houden met de Service, waaronder begrepen de Intellectuele Eigendomsrechten op de Applicatie, de Module(s), de Rapporten en de Content, zijn eigendom van KTBA Netherlands BV en/of haar licentiegevers. Voor zover dergelijke rechten uitslui-tend kunnen worden verkregen door middel van inschrijving of registratie, is KTBA Netherlands BV bij uitsluiting daartoe bevoegd. Niets in de Overeenkomst is bedoeld als een overdracht van Intellectuele Eigendomsrechten aan de Klant.
7.2 Indien de Klant zijn verplichtingen ingevolge de Overeenkomst met KTBA Netherlands BV volledig nakomt, verleent KTBA Netherlands BV de Klant een beperkt, persoonlijk, herroepbaar, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar recht om op afstand toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Service, met inbegrip van de Applicatie, de geactiveerde Module(s), de Rapporten en de Content, in overeenstemming met de Overeenkomst.
7.3 Behoudens voor zover op grond van dwingend recht is toegestaan, mag de Klant (delen van) de Applicatie, Module(s), Rapporten en/of Content niet wijzigen, openbaar maken, verveelvoudigen, reproduceren of decompileren, of reverse engineering toepassen. Daarnaast is het Klant en/of Gebruikers niet toegestaan beveiligingsmaatregelen of technische beperkingen (op het gebruik) van de Service, de Applicatie en/of de Module(s) te verwijderen of te omzeilen.
7.4 Indien Klant handelt in strijd met dit artikel 7, is Klant aan KTBA Netherlands BV per overtreding, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is, een direct opeisbare boete van EUR 50.000,– verschuldigd, alsmede een opeisba-re boete van EUR 2.000,– per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd de uitoefening van overige aan KTBA Netherlands BV toekomende rechten waaronder begrepen maar niet beperkt tot het vorderen van schadevergoeding en de bevoegdheden genoemd in de Algemene Voorwaar-den van de KTBA Holding BV (Deel A).

8

Garanties en vrijwaring

8.1 Elk gebruik van de Service is voor risico en verantwoordelijkheid van de Klant. KTBA Netherlands BV is niet aansprakelijk voor verlies van, schade aan, onnauwkeurigheden in en/of onvolledigheid van Gegevens en/of Rapporten.
8.2 KTBA Netherlands BV garandeert niet dat de Service vrij van gebreken is en zonder onderbrekingen zal werken. Het niet of gebrekkig functioneren van de Service kan (onder andere) worden veroorzaakt door een storing in de internet- of telefoonverbinding, of door virussen, trojan horses, andere vormen van computercriminaliteit en/of onrechtmatig gebruik door Gebruiker(s) en/of derden,  of fouten/gebreken. KTBA Netherlands BV zal haar best doen eventuele gebreken in de Applicatie en/of de Module(s) in overeenstemming met de SLA te verhelpen. De in de SLA vermelde oplossingen zijn uitsluitend en alleen de oplossingen van de Klant in geval van gebreken.
8.3 KTBA Netherlands BV is niet verantwoordelijk voor de aanschaf en/of het naar behoren functioneren van de infrastructuur van de Klant of van derden, waaronder begrepen mobiele apparatuur telecommunicatiefaciliteiten of hard- of software door Klant afgenomen bij derden. KTBA Netherlands BV is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten veroorzaakt door fouten in de overbrenging, het niet of gebrekkig functioneren of het niet beschikbaar zijn van (de Applicatie in) computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten, als dan niet van derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot internet en webbrowsers.
8.4 De Klant is verantwoordelijk voor de nakoming van alle eventuele door KTBA Netherlands BV verstrekte technische en functievereisten die vereist zijn om de Service te kunnen gebruiken.
8.5 De Klant is verantwoordelijk voor het beheer, waaronder begrepen controlemechanismen, en het gebruik van de Service, de invoer van Gegevens alsmede voor de wijze waarop de resultaten van de Service, met inbegrip van de Rapporten, worden gebruikt. De Klant is daarnaast verantwoordelijk voor het gebruik van de Service door de Gebruikers, ongeacht of er sprake is van een gezagsverhouding tussen de Klant en deze Gebruikers.
8.6 De Klant is verantwoordelijk voor het controleren van de nauwkeurigheid en volledigheid van de resultaten van de Service en de door gebruikmaking van de Service gegenereerde Rapporten. De Klant voert regelmatig controles uit op de resultaten van de Service en de door gebruikmaking van de Service gegenereerde Rapporten. Indien de Klant van mening is dat een bepaald resultaat niet klopt, onvolledig is of niet is bijgewerkt, stelt de Klant zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk KTBA Netherlands BV daarvan in kennis.
8.7 De Klant is verantwoordelijk voor het beoordelen en controleren van de geschiktheid van de door haar gebruikte Content, Rapporten en/of geactiveerde of te activeren Module voor het door Klant beoogde doel van het gebruik daarvan.
8.8 De Klant garandeert dat aan alle vereisten is voldaan voor een rechtmatige verwerking van de door de Klant aan KTBA Netherlands BV in het kader van het gebruik van de Service verstrekte persoonsgegevens – zoals omschreven in de Wet bescherming persoonsgegevens. De Klant garan-deert KTBA Netherlands BV dat deze gegevens niet onrechtmatig verkregen zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden, waaronder Gebruikers. De Klant vrijwaart KTBA Netherlands BV tegen alle schade en kosten voortvloeiend uit en/of verband houdend met vorderingen van derden, waaronder begrepen bevoegde autoriteiten, ongeacht de grondslag daarvan, in verband met de verwerking van deze gegevens.

9

Verwerking van persoonsgegevens

9.1 Door gebruik te maken van de Service verstrekken de Klant en/of de Gebruikers mogelijk persoonsgegevens van henzelf en derden aan KTBA Netherlands BV. Op de verstrekking en verwerking van deze informatie is (privacy) wet- en regelgeving van toepassing, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens.
9.2 De Klant erkent dat zij volledig verantwoordelijk is voor het voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving en dat KTBA Netherlands BV de persoonsgegevens slechts ten behoeve van Klant verwerkt. KTBA Netherlands BV is derhalve aan te merken als bewerker in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Klant als de verantwoordelijke.
9.3 KTBA Netherlands BV zal de persoonsgegevens enkel verwerken voor zover dat nodig is in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst met de Klant, alsmede op basis van de instructies van Klant, tenzij KTBA Netherlands BV op basis van de wet gehouden is de persoonsgegevens te verwerken buiten deze scope of op basis van een separate overeenkomst, gesloten tussen de betrokkene en KTBA Netherlands BV.
9.4 KTBA Netherlands BV spant zich naar alle redelijkheid in om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen onbedoelde of onrechtmatige verwijdering of verlies, verminking, ongeautoriseerde openbaarmaking of toegang – in bijzonder wanneer de verwerking de overdracht van gegevens over een netwerk inhoudt, en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik.
9.5 Ingevolge de wetgeving op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens (onder meer de Wet bescherming persoonsgegevens) heeft de Klant verplichtingen jegens derden, waaronder de verplichting tot het verstrekken van informatie en de verplichting persoonsgegevens van betrokken partijen te laten controleren, corrigeren en verwijderen. De Klant is volledig en bij uitsluiting verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van deze verplichtingen.
9.6 KTBA Netherlands BV zal voor zover technisch mogelijk haar medewerking verlenen aan de door de Klant te vervullen verplichtingen. De aan deze medewerking verbonden kosten zijn niet inbegrepen bij de overeengekomen vergoedingen en komen volledig voor rekening van de Klant.

10

Duur en beëindiging

10.1 De Overeenkomst treedt in werking vanaf het moment van ondertekening daarvan en wordt aangegaan voor twaalf (12) maanden, na het verstrijken waarvan de Overeenkomst steeds stilzwijgend wordt verlengd met dezelfde periode, tenzij één van de Partijen de Overeenkomst opzegt door middel van schriftelijke opzegging aan de andere Partij met inachtneming van een termijn van twee (2) maanden.
10.2 Indien de Klant zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet nakomt, heeft KTBA Netherlands BV het recht haar Service met onmiddellijke ingang stop te zetten of (tijdelijk) op te schorten en/of de toegang tot en/of het gebruik van de Service te beperken, onverminderd overige rechten en rechtsmiddelen van KTBA Netherlands BV, waaronder begrepen haar recht schadevergoeding te vorderen.
10.3 Voor zover Klant voor één of meerdere Module(s) voor een jaar vooruit heeft betaald als bedoeld in artikel 6.3, heeft Klant in het geval van ontbinding, opschorting of stopzetting of opzegging geen recht op restitutie van (een gedeelte) van het reeds betaalde bedrag.
10.4 Na beëindiging van de Overeenkomst blijven Partijen gebonden aan de artikelen die na een dergelijke beëindiging van kracht dienen te blijven, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, artikelen 8 en 11 en 12.
10.5 Na beëindiging van de Overeenkomst kan de Klant verzoeken om een eenmalige aanlevering van de bij het gebruik van de Service ingevoerde Gegevens. KTBA Netherlands BV zal de Gegevens in een gebruikelijk formaat aan de Klant ter beschikking stellen zodat deze Gegevens redelijkerwijs verwerkt kunnen worden door de Klant. Op KTBA Netherlands BV rust geen (wettelijke) bewaartermijn voor de door de Klant ingevoerde data en Gegevens. Ingeval de Klant niet onverwijld na het beëindigen van de Overeenkomst heeft aangegeven dat zij de hiervoor genoemde overdracht van de Gegevens wenst, is KTBA Netherlands BV gerechtigd Gegevens die met behulp van de Service worden opgeslagen, bewerkt, verwerkt of anderszins ingevoerd per direct, zonder voorafgaande mededeling, te verwijderen en te vernietigen.
10.6 KTBA Netherlands BV kan het verzoek in art 10.5 naast zich neerleggen indien KTBA Netherlands BV een beroep doet op opschorting krachtens deze Algemene voorwaarden (Deel A, C en D) of de wet. Zodra de Klant zijn verplichtingen jegens KTBA Netherlands BV is nagekomen zal KTBA Netherlands BV het verzoek opnieuw in behandeling nemen, mits de periode waarin de Klant tekort is geschoten in de nakoming niet langer heeft geduurd dan een jaar. In geval de Klant langer dan 1 jaar tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst, is KTBA Netherlands BV gerechtigd Gegevens die met behulp van de Service worden opgeslagen, bewerkt, verwerkt of anderszins ingevoerd, zonder voorafgaande mededeling, te verwijderen en te vernietigen

11

Aansprakelijkheid

11.1 De totale aansprakelijkheid van KTBA Netherlands BV jegens de Klant staat geregeld in Deel A van deze algemene voorwaarden.

12

Diverse bepalingen

12.1 De door KTBA Netherlands BV ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek (waaronder logfiles), behoudens tegenbewijs te leveren door de Klant.
12.2 Partijen stellen elkaar steeds binnen een redelijke termijn schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd banknummer.

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.

Privacy Settings saved!
Privacy-instellingen

Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie in uw browser opslaan of ophalen, meestal in de vorm van cookies. Beheer hier uw persoonlijke Cookie Services.


In order to use this website we use the following technically required cookies
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Decline all Services
Accept all Services