Home » Algemene Voorwaarden » E. Algemene Voorwaarden KTBA Academy

E. Algemene Voorwaarden KTBA Academy

Hieronder leest u de Algemene Voorwaarden van KTBA Academy. U kunt de Algemene voorwaarden daarnaast hier downloaden en opslaan. Kunt u de bestanden niet openen, installeer dan Adobe Acrobat Reader via deze link.

Op diensten die betrekking hebben op het aan individuele personen dan wel groepen aanbieden van onderwijs, het overdragen van kennis of het aanleren van vaardigheden zijn de algemene voorwaarden KTBA KTBA Holding (Deel A) van toepassing en tevens de hierna opgenomen voorwaarden van toepassing (Deel E).

1

Begripsbepalingen

1.1 In deze voorwaarden wordt onder de volgende, met een beginhoofdletter vermelde begrippen, verstaan:
Training/opleiding: standaard groepsgewijze trainingen/opleidingen, online leertrajecten, en iedere andere door KTBA Academy georganiseerde bijeenkomst die de strekking heeft om kennis over te dragen, waarvoor de opdrachtgever zich heeft ingeschreven.

2

Toepasselijkheid en NTRO

2.1 Deze voorwaarden zijn naast de Algemene Voorwaarden KTBA Holding BV (Deel A) van toepassing op alle met KTBA Academy tot stand gekomen overeenkomsten.
2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3 Indien deze voorwaarden tevens in een andere dan de Nederlandse taal zijn gesteld, zal in geval van een geschil daarover de Nederlandse versie bindend zijn.
2.4 Opdrachtnemer is tot 14 dagen na het verstrekken van de eerste opdracht aan KTBA Academy bevoegd om te verlangen van KTBA Academy dat de Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (‘NRTO-voorwaarden’) op de opdracht van toepassing zijn, met uitzondering van artikel 9, 15 en 16 van de NRTO-voorwaarden. Alsdan zullen de NRTO-voorwaarden tezamen met de Algemene voorwaarden KTBA Holding BV (Deel A) op de overeenkomst van toepassing zijn. De volgende bepalingen in de Algemene voorwaarden KTBA Holding BV (Deel A) gaan voor op de bepalingen van de NRTO voorwaarden en stellen de NRTO voorwaarden terzijde of vullen die aan:

Artikel (Deel A)                        Artikel (NRTO)
2.5            Gaat voor op          9
10             Gaat voor op          15
5               Gaat voor op          16

 

Indien de NRTO-voorwaarden van toepassing zijn, althans daarom door opdrachtgever tijdig is verzocht, dan gelden die slechts voor de door KTBA Academy uitgevoerde en uit te voeren werkzaamheden. Voor alle andere door KTBA Holding BV uit te voeren werkzaamheden gelden de algemene voorwaarden voor die specifieke dienst en prevaleren die boven de NRTO-voorwaarden.

3

Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst tussen KTBA Academy en de Opdrachtgever voor het volgen van een Training/Opleiding komt tot stand door toezending door de Opdrachtgever van het daartoe bestemde (elektronische) inschrijvings- of aanmeldingsformulier, of, indien Opdrachtgever zich op andere wijze heeft aangemeld,  door schriftelijke bevestiging door KTBA Academy aan de Opdrachtgever van diens telefonische of elektronisch verzonden aanmelding of opdracht.

4

Uitvoering van de overeenkomst

4.1 KTBA Academy is bevoegd:
a.              het training- of opleidingsprogramma tussentijds te wijzigen, om reden van kwalitatieve verbetering van de Training/opleiding;
b.              de  planning van de Training voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen;
c.               bij onvoldoende aanmeldingen een Training/opleiding af te gelasten, of nieuwe aanmeldingen voor een bestaande training/opleiding niet te accepteren. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan bericht, waarna hun verplichtingen vervallen en/of reeds voldane verplichtingen worden gerestitueerd;
d.              de groepsgrootte te bepalen en groepen naar eigen inzicht samen te stellen
4.2 De reis- en arrangements-/verblijfkosten alsmede aanbevolen literatuur in verband met deelname aan een Training/opleiding of opdracht zijn niet in de cursusprijs begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.
4.3 Kosten van acteurs / modellen / specifieke (toneel) attributen / specifieke muziekkeuze / specifieke voice over / vertalingen etc. Zijn niet in de cursusprijs inbegrepen en zullen steeds afzonderlijk gefactureerd worden.
4.4 KTBA Academy is niet verplicht huisstijlelementen in het lesmateriaal te verwerken. Verwerkt KTBA Academy huisstijlelementen in het lesmateriaal, dan zijn die werkzaamheden niet in de cursusprijs inbegrepen. Zij zullen afzonderlijk gefactureerd worden.
4.5 Het lesmateriaal is alleen geschikt voor het trainen of onderwijzen van de opdrachtgever en/of de deelnemer. Ieder ander gebruik is verboden.
4.6 KTBA Academy is in voorkomende gevallen eerst verplicht tot afgifte van een diploma of certificaat als opdrachtgever en/of de deelnemer voldoende (examen)vragen goed heeft beantwoord.

5

Annulering of verplaatsing

5.1 De opdrachtgever voor een training/opleiding heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een training/opleiding schriftelijk te annuleren.
5.2 De opdrachtgever heeft het recht de opdracht schriftelijk te annuleren.  Na de totstandkoming van de overeenkomst is het niet mogelijk om kosteloos te annuleren. Bij annulering voor de inwerkingtreding van de annuleringstermijn als bedoeld in art. 5.3 zal 10% van de opdrachtsom (met een maximum van € 200,- excl. BTW per uitvoeringsdag) aan administratiekosten in rekening worden gebracht.
5.3 De opdrachtgever heeft het recht de datum waarop de Training/opleiding wordt gehouden te wijzigen.
5.4 Annulering of wijziging van data door de Opdrachtgever kan tot 4 weken voor aanvang van de opdracht geschieden. Hierbij worden alleen het percentage over de opdrachtsom zoals vermeld in artikel 5.2 in rekening gebracht.
5.5 Bij annulering of wijziging tussen de 4 tot 2 weken voor aanvang van de opdracht is de Opdrachtgever verplicht 50% van de overeengekomen opdrachtsom te vergoeden.
5.6 Annuleert of wijzigt de Opdrachtgever korter dan 2 weken voor aanvang van de opdracht dan is de Opdrachtgever verplicht 100% van de overeengekomen opdrachtsom te vergoeden.
5.7 De annuleringskosten zijn opeisbaar vanaf het moment van annulering of wijziging.
5.8 Indien annulering of wijziging niet door Opdrachtgever zelf, maar door een door Opdrachtgever aangewezen deelnemer geschiedt, dan wordt die door Opdrachtgever aangewezen deelnemer geacht de opdrachtgever bevoegdelijk te vertegenwoordigen.

6

Coaching

6.1 Bestaat de aan KTBA Academy verleende opdracht uit coaching van een individuele persoon,  dan  is annulering van coaching door de opdrachtgever of de door opdrachtgever aangewezen deelnemer, is tot 4 werkdagen voorafgaand aan de start van coaching kosteloos.
6.2 Indien de Opdrachtgever de coaching gedeeltelijk annuleert dan is dat een wijziging van de coaching opdracht.
6.3 Bij annulering of wijziging tussen 4 werkdagen en 2 werkdagen voorafgaand aan de start van coaching wordt 50% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht.
6.4 Bij annulering of wijziging korter dan 2 werkdagen voorafgaand aan de start van coaching wordt 100% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht.

7

E-Learning

7.1 Bestaat de aan KTBA Academy verleende opdracht uit het aanbieden van E-Learning, dan bestaat de prestatie van KTBA Academy uit het beschikbaar stellen van een inlogcode waarmee opdrachtgever het elektronisch lesmateriaal kan raadplegen.
7.2 KTBA Academy is verplicht om gedurende 12 maanden na het beschikbaar stellen van de inlogcode het elektronisch lesmateriaal aan de opdrachtgever beschikbaar te stellen. Na die periode van 12 maanden vervalt het recht van opdrachtgever om kennis te nemen van het elektronisch lesmateriaal en is opdrachtnemer niet langer verplicht het lesmateriaal aan de opdrachtgever en/of de deelnemer ter beschikking te stellen.
7.3 Opdrachtgever draagt er zelf zorg voor dat hij beschikt over apparatuur waarmee het elektronisch lesmateriaal kan worden geraadpleegd. Opdrachtnemer is nimmer verplicht om er zorg voor te dragen dat de door opdrachtgever gebruikte apparatuur geschikt is voor het raadplegen van het lesmateriaal.
7.4 Het elektronisch lesmateriaal wordt aangeboden in het Nederlands. Indien de opdrachtgever het lesmateriaal in een andere taal aangeboden wenst te krijgen is KTBA Academy bevoegd alle kosten van vertaling en bewerking van het lesmateriaal in rekening te brengen.
7.5 Indien de opdrachtgever vragen verwerkt wenst te zien in het elektronisch lesmateriaal, dan zal KTBA Academy alleen multiple choice vragen verwerken die 4 antwoorden kennen, waarvan 1 het juiste antwoord is.
7.6 De overige artikelen van deze Algemene voorwaarden Deel E zijn van overeenkomstige toepassing op E-Learning, tenzij de aard van E-learning zich tegen toepassing verzet.

8

Annulering of wijziging door KTBA Academy

8.1 KTBA Academy heeft het recht zonder opgave van redenen de Training/opleiding of opdracht te annuleren of deelname van een Opdrachtgever dan wel de door Opdrachtgever aangewezen (vervangende) deelnemer te weigeren, in welke gevallen de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan KTBA Academy betaalde bedrag. Een dergelijke annulering levert geen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en schept geen verbintenis tot het vergoeden van schade. Indien en voor zover er in rechte vast zou komen te staan dat KTBA Academy tekort zou zijn geschoten in de nakoming door de Opleiding Training te annuleren, dan wordt de dientengevolge te vergoeden schade gefixeerd op terugbetaling van het volledige door de Opdrachtgever aan KTBA Academy betaalde bedrag voor de geannuleerde Opleiding/Training.

9

Vervanging

9.1 De opdrachtgever dan wel de door Opdrachtgever aangewezen deelnemer kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg een ander aan de Training/opleiding of opdracht laten deelnemen, indien de vervanging binnen 48 uur vóór aanvang van de Opleiding/Training aan KTBA Academy wordt medegedeeld.
9.2 De Opdrachtgever dan wel de door Opdrachtgever aangewezen deelnemer kan ook na annulering in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg een ander aan de Training/opleiding of opdracht laten deelnemen, indien de vervanging binnen 48 uur na annulering van de Opleiding/Training schriftelijk of per e-mail aan KTBA Academy wordt medegedeeld. In dat geval is Opdrachtgever weer 100% van het overeengekomen bedrag verschuldigd. In afwijking van artikel 5 is Opdrachtgever steeds terstond 100% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd indien hij de Opleiding/Training daarna nogmaals wijzigt of annuleert.

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.

Privacy Settings saved!
Privacy-instellingen

Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie in uw browser opslaan of ophalen, meestal in de vorm van cookies. Beheer hier uw persoonlijke Cookie Services.


In order to use this website we use the following technically required cookies
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Decline all Services
Accept all Services