Home » Algemene Voorwaarden » Algemene Voorwaarden MXNS Expert Partner

Algemene Voorwaarden MXNS Expert Partner Netherlands

Deze Algemene Voorwaarden (de “AV”) zijn van toepassing op de relatie tussen KTBA Holding B.V. of KTBA Netherlands B.V. of Riskplaza B.V. (“MXNS Expert Partners Netherlands”) en de klant (“Klant”) voor de levering van bepaalde Diensten (zoals hieronder gedefinieerd). De AV omvatten en incorporeren hierbij door middel van verwijzing elk van de Servicebijlagen die in de toepasselijke Offerte worden gespecificeerd of anderszins redelijkerwijs geacht zouden kunnen worden van toepassing te zijn op de Diensten op grond van de daarin vermelde beschrijving van de Diensten.

LET OP

Dit is een vrije vertaling. Juridisch geldt de Engelstalige versie, te lezen via deze LINK

 1. Definities

Bijlage T&C’s” betekent elke bijlage bij deze AV (gezamenlijk de “Bijlage T&C’s“) waarin aanvullende voorwaarden worden beschreven die van toepassing zijn op de specifieke Diensten die in een dergelijke Bijlage T&C’s worden geïdentificeerd en waarvoor een offerte is gecontracteerd.

Toepassingsdashboard” betekent een online gebruikersinterface die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot een Softwareapplicatie en om Klantinformatie te ordenen en weer te geven die wordt gegenereerd door, geüpload naar of opgeslagen in een Softwaresysteem.

Applicatieplatform” betekent het hostsysteem, de internetinfrastructuur en het dienstenplatform en alle andere communicatiesystemen, netwerkverbindingen en interfacingmogelijkheden die door MXNS Expert Partners Netherlands worden gebruikt om de levering van een Softwareapplicatie mogelijk te maken.

Gebied van herkomst” betekent het land of de groep aangesloten landen voor de toepassing van de toepasselijke Privacywetgeving waar de Klant zich bevindt of van waaruit persoonsgegevens die worden verwerkt of verwerkt in verband met de Diensten afkomstig zijn of voor het eerst worden geüpload of anderszins worden overgedragen aan MXNS Expert Partners Netherlands.

Vorderingen” betekent alle vorderingen, eisen, kosten (inclusief maar niet beperkt tot redelijke advocatenhonoraria) of andere rechtszaken, gezamenlijk.

Contract” betekent het contract voor Diensten tussen MXNS Expert Partners Netherlands en Klant dat als een ondeelbaar geheel bestaat uit (i) deze AV (inclusief alle van toepassing zijnde Bijlage AV) en (ii) de Offerte, en, indien van toepassing, alle specificaties waarnaar wordt verwezen of die daarin zijn opgenomen.

Crisissituatie“: elk incident of elke reeks incidenten met betrekking tot de kwaliteit van de producten of diensten van de Klant of de integriteit van zijn productiefaciliteiten en -processen die buiten de schuld van MXNS een verstoring of andere significante negatieve invloed op de activiteiten van de Klant veroorzaken of waarschijnlijk zullen veroorzaken.

Inhoud van de Klant“: gegevens, rapporten, certificaten, documenten, materialen of andere informatie die in enigerlei vorm aan MXNS Expert Partners Netherlands wordt verstrekt of die door of namens Klant naar een Softwaresysteem wordt geüpload, maar met uitdrukkelijke uitzondering van Vertrouwelijke Informatie van MXNS Expert Partners Netherlands.

Databank“: een verzameling gegevens, informatie of andere onafhankelijke elementen, systematisch of methodisch geordend en afzonderlijk toegankelijk.

Te leveren prestaties“: de resultaten van alle door MXNS Expert Partners Netherlands naar beste vermogen verrichte Diensten. Voor Softwareapplicaties omvat dit kwaliteits- en veiligheidsprotocollen, rapporten, grafieken, diagrammen en overzichten die (door Afnemer) met behulp van de Softwareapplicatie zijn samengesteld, al dan niet met gebruikmaking van de Gegevens en/of de Content;

Ontwikkelingen” betekent een wijziging, verbetering of update van een Softwaresysteem.

Intellectueel Eigendom” betekent octrooien, octrooiaanvragen of afgeleide rechten, gebruikscertificaten, auteursrechten, databankrechten, handelsmerken, handelsmerkaanvragen, handelsnamen, handelsgeheimen, methoden, ontwerpen, knowhow, domeinnamen, Software en andere eigendomsrechten.

Wetten” betekent alle internationale, federale, staats- en lokale wetten, regels en voorschriften.

Procesondersteuning” betekent elk van de volgende acties die door MXNS Expert Partners Netherlands worden ondernomen anders dan in de normale gang van zaken bij het uitvoeren van de Diensten zoals voorzien onder het Contract: het doen van bekendmakingen, het verstrekken of indienen van documenten of bescheiden of certificeringen, het afleggen van getuigenissen, het produceren van andere materialen of analyses (met inbegrip van te leveren prestaties en servicerapporten), of het bieden van ondersteuning of anderszins betrokken raken bij een geschil met een derde partij, een rechtszaak, onderhandeling, overheids- of administratief proces of procedure of andere transactie.

Offerte” is elk schriftelijk voorstel, aanbod of overeenkomst waarin de specifieke Diensten die door MXNS Expert Partners Netherlands of haar agenten aan Klant moeten worden geleverd, redelijk gedetailleerd worden uiteengezet.

Privacywetgeving” betekent alle toepasselijke Wetgeving met betrekking tot de verwerking en behandeling van persoonsgegevens in alle relevante rechtsgebieden, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) (EU) 2016/679.

Bewaartermijn” betekent de periode die begint op de datum waarop de Diensten worden uitgevoerd en die vijf (5) jaar daarna voortduurt, of de periode die anderszins door de toepasselijke wetgeving wordt vereist voor het bewaren van gegevens met betrekking tot de Diensten.

Servicerapport“: de overeengekomen vorm waarin Leveringen door MXNS Expert Partners Netherlands aan Opdrachtgever worden geleverd.

Diensten” betekent de diensten die aan de Klant worden geleverd door MXNS Expert Partners Netherlands of haar agenten krachtens de Overeenkomst.

Software” is een georganiseerde en gestructureerde reeks instructies of symbolen, direct of indirect, die in staat is om een vooraf gedefinieerde functie, taak of resultaat uit te voeren of te verkrijgen door middel van een elektronisch informatieverwerkingssysteem. De term Software identificeert elke firmware, broncode, protocol, ontwikkelkit, bibliotheek, documenten, standaard, vorm, architectuur, taal met betrekking tot de genoemde Software.

Softwareapplicatie” betekent de Software en de bijbehorende Database.

Softwaresysteem” betekent gezamenlijk elke Softwareapplicatie, het bijbehorende applicatiedashboard en applicatieplatform.

Aanbieders van Inhoud van Derden” betekent alle personen of entiteiten die door de Klant gemachtigd zijn om Inhoud van de Klant te leveren.

 

 1. Toepassingsgebied
  • Klant stemt ermee in dat wanneer Klant een Offerte ondertekent (met inbegrip van een elektronische handtekening) of indient of anderszins MXNS Expert Partners Netherlands gebruikt of inschakelt om Diensten te verlenen, zoals de context vereist, er een Overeenkomst tot stand komt tussen Klant en MXNS Expert Partners Netherlands voor de verlening van de Diensten, en dat de verlening van de Diensten uitsluitend door deze Overeenkomst wordt beheerst.
  • Alle tussen Opdrachtgever en MXNS Expert Partners Netherlands gesloten Offertes zijn onherroepelijk, tenzij MXNS Expert Partners Netherlands schriftelijk anders overeenkomt.
  • Indien een Offerte om welke reden dan ook niet door Klant is ondertekend, is MXNS Expert Partners Netherlands gerechtigd aan te nemen dat een geldige Overeenkomst met betrekking tot het onderwerp van de Offerte tot stand is gekomen wanneer enig gedrag van Klant of agenten van Klant de aanvaarding van de Offerte en het bestaan van de Overeenkomst erkent, met inbegrip van maar niet beperkt tot (i) aanvaarding door de Klant van de uitvoering van enige Dienst door MXNS Expert Partners Netherlands ten behoeve van de Klant, (ii) uitvoering door de Klant van enige registratie- of inloghandelingen die nodig zijn om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Applicaties (zoals hieronder gedefinieerd), en/of betaling door de Klant van de in de Offerte vermelde vergoedingen voor diensten.
  • Eenmaal tot stand gekomen, vormt het Contract de volledige overeenkomst tussen de Klant en MXNS Expert Partners Netherlands en vervangt het alle onderhandelingen, verklaringen of overeenkomsten, schriftelijk of mondeling, met hetzelfde doel. In het geval van tegenstrijdigheden, (i) prevaleert de Offerte boven de AV (inclusief de Servicebijlagen), en prevaleren de Servicebijlagen boven deze algemene AV en (ii) prevaleren de Offerte en AV (inclusief de Servicebijlagen) boven eventuele voorwaarden in de inkooporder van de Klant of enig ander document, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is verklaard door MXNS Expert Partners Netherlands.  Om twijfel te voorkomen: in geen geval zullen de (eventuele) standaardvoorwaarden van de Klant die zijn gehecht aan, gevoegd bij of waarnaar wordt verwezen in een Offerte, inkooporder of ander document, van toepassing zijn op de Overeenkomst of op enigerlei wijze bindend zijn voor MXNS Expert Partners Netherlands.
  • Niets in deze AV belet MXNS Expert Partners Netherlands om diensten die vergelijkbaar zijn met de Diensten te verlenen aan andere klanten, met inbegrip van potentiële concurrenten van de Klant.

 

 1. MXNS Expert Partners Netherlands Zorgstandaard
  • MXNS Expert Partners Netherlands zal de Diensten op professionele wijze uitvoeren, met gebruikmaking van een redelijke mate van zorgvuldigheid en bekwaamheid en zorgvuldigheid zoals verwacht wordt van een professional die diensten van vergelijkbare aard als de Diensten en onder vergelijkbare omstandigheden uitvoert, in overeenstemming met toepasselijke praktijken, Wetten en specificaties die door beide partijen zijn goedgekeurd.
  • De reikwijdte van de Diensten heeft alleen betrekking op gebieden die uitdrukkelijk in het Contract worden genoemd. MXNS Expert Partners Netherlands oefent haar adviesplicht, indien nodig, dus alleen uit in strikte overeenstemming met de bepalingen van het
  • MXNS Expert Partners Netherlands verklaart en garandeert dat zij een naar behoren geregistreerd bedrijf is en het volledige recht en de volledige bevoegdheid heeft om het Contract aan te gaan en erdoor te worden beheerst.

 

 1. Servicerapporten en deliverables
  • Na voltooiing van de Diensten of anderszins in overeenstemming met het leveringsschema dat is uiteengezet in de toepasselijke Offerte, levert MXNS Expert Partners Netherlands te leveren prestaties en servicerapporten aan de Klant in overeenstemming met het standaardformaat en de standaardleveringsmethode van MXNS Expert Partners Netherlands, of zoals anderszins uiteengezet in de Offerte. De levering van Producten en Servicerapporten per e-mail, via het online informatieportaal van de Klant of via andere digitale middelen die tussen partijen zijn overeengekomen, geldt als geldige levering van deze Producten en Servicerapporten vanaf de datum waarop de betreffende informatie door MXNS Expert Partners Netherlands is verzonden, gepost of anderszins verzonden.
  • Elk Servicerapport of elke Deliverable die door MXNS Expert Partners Netherlands wordt geleverd, wordt uitsluitend geleverd ten behoeve van de Klant; de Klant kan MXNS Expert Partners Netherlands echter opdracht geven om Servicerapporten en Deliverables te leveren aan derden die door de Klant zijn gespecificeerd. Zodra voor een Servicerapport is betaald, wordt de inhoud ervan eigendom van de Klant. Geen enkel servicerapport mag door de klant worden gedistribueerd of gereproduceerd, tenzij in zijn geheel, en de klant zal op geen enkel moment een verkeerde voorstelling geven van de inhoud van een servicerapport, te leveren prestaties of andere informatie die hij heeft ontvangen van of in verband met MXNS Expert Partners Netherlands of haar werkzaamheden namens of haar relatie met de klant.
  • MXNS Expert Partners Netherlands zal Leveringen en Dienstrapporten uitsluitend meedelen aan personen en/of entiteiten (waaronder derden) die door Opdrachtgever zijn aangewezen, tenzij bekendmaking anderszins wettelijk of door toepasselijke regelgevende en/of certificerende instanties is vereist. MXNS Expert Partners Netherlands is gerechtigd ervan uit te gaan dat dergelijke aangewezen personen en/of entiteiten bevoegd zijn om Leveringen en Serviceverslagen te ontvangen, totdat MXNS Expert Partners Netherlands schriftelijk van het tegendeel in kennis wordt gesteld.
  • In het geval van een discrepantie tussen enerzijds ruwe gegevens en informatie uiteengezet in een Aanvraag of doorgegeven aan de Klant via een elektronisch gegevensuitwisselingssysteem en anderzijds een definitief, ondertekend exemplaar van een Servicerapport (ongeacht de wijze waarop een dergelijk Servicerapport is aangeleverd), prevaleert een dergelijk Servicerapport.
  • Onder voorbehoud van de toepasselijke servicekosten zoals uiteengezet in artikel 10.3 hieronder, zal MXNS Expert Partners Netherlands op verzoek van de Klant elk Servicerapport dat eerder aan de Klant is geleverd opnieuw uitbrengen of wijzigen, op voorwaarde dat dergelijke wijzigingen beperkt blijven tot correcties of updates van door de Klant verschafte achtergrondinformatie die de Producten op geen enkele wijze wijzigen of anderszins beïnvloeden.

 

 1. Disclaimers
  • De Deliverables en Servicerapporten zijn bedoeld voor gebruik door personen met professionele vaardigheden en training in de interpretatie van dergelijke informatie. De Servicerapporten, Leveringen of andere uitkomsten van Diensten die door MXNS Expert Partners Netherlands worden geleverd, kunnen hulpmiddelen zijn om de Klant te helpen bij de naleving van regelgeving of andere juridische kwesties, maar MXNS Expert Partners Netherlands treedt niet op als juridisch adviseur van de Klant, en niets in deze Servicerapporten en Leveringen en andere uitkomsten van de Diensten is bedoeld als juridisch advies of de juridische opinie van MXNS Expert Partners Netherlands.  MXNS Expert Partners Netherlands wijst alle verantwoordelijkheid af en aanvaardt deze niet, en Klant doet hierbij afstand van en ontslaat MXNS Expert Partners Netherlands, haar werknemers, agenten en vertegenwoordigers van alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit (i) de interpretatie en/of het gebruik door de Klant van enige Deliverables of Servicerapporten die naar behoren zijn geleverd door MXNS Expert Partners Netherlands in overeenstemming met het Contract, (ii) het gebruik of niet-gebruik door de Klant van enig Applicatieplatform en enige gegevens of informatie in verband daarmee, (iii) de taken die worden uitgevoerd door het ingehuurde personeel dat aan de Klant ter beschikking is gesteld en voor zover deze taken worden uitgevoerd onder toezicht en leiding van de Klant en, (iv) Diensten die door derden worden geleverd.
  • Deliverables en Servicerapporten zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie, materialen, faciliteiten en activiteiten die Klant of zijn leveranciers aan MXNS Expert Partners Netherlands leveren of beschikbaar stellen, en MXNS Expert Partners Netherlands is niet aansprakelijk voor (i) fouten, tekortkomingen of weglatingen in Diensten die aan Klant worden geleverd en die zijn gebaseerd op onjuiste of onvolledige informatie die aan MXNS Expert Partners Netherlands is geleverd, of (ii) voor toepassing van de Deliverables op andere producten, materialen, faciliteiten of activiteiten die niet aan MXNS Expert Partners Netherlands beschikbaar zijn gesteld.
  • De te leveren prestaties van de Diensten die worden uitgevoerd volgens de Offerte zijn niet vooraf bepaald of zeker. De Producten zijn afgeleid van wetenschappelijke experimenten, processen, observaties, berekeningen en andere analyses, elk met een onbekende uitkomst. MXNS Expert Partners Netherlands garandeert niet, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, dat de Producten het specifieke door de Klant gewenste resultaat zullen weerspiegelen of de vereiste acceptatiedrempels of andere kwaliteitscriteria zullen aantonen die de Klant voor zijn producten en/of bedrijf heeft vastgesteld.

 

 1. Erkenningen en verplichtingen van de klant
  • De klant bevestigt dat:

(i)    hetvolledige recht en de volledige bevoegdheid heeft om het Contract aan te gaan en erdoor te worden beheerst;

(ii)   beschikt over voldoende en redelijke commerciële kennis en ervaring met betrekking tot alle Wetten die verband houden met haar producten en activiteiten, en de Klant voldoet in wezen aan alle toepasselijke Wetten;

(iii)  alle Inhoud van de Klant diein verband met het Contract aanMXNS Expert Partners Netherlands moet worden verstrekt, vrij is van enig risico en geen inbreuk maakt of zal maken op intellectuele eigendomsrechten van derden of de toepasselijke wetgeving; en

(iv)  Klant heeft alle noodzakelijke autorisaties, toestemmingen, goedkeuringen en wettelijke rechten om de Inhoud van de Klant te leveren voor gebruik doorMXNS Expert Partners Netherlands en opslag in enig toepasselijk Software Systeem.

 • De Klant aanvaardt alle risico’s, kosten en verantwoordelijkheid voor en elke wettelijke aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met (i) de naleving door de Klant en zijn producten en activiteiten en de naleving door alle Derde Aanbieders van Inhoud van alle toepasselijke Wetten, (ii) alle beslissingen over welke Diensten nodig zijn in verband met de producten of activiteiten van de Klant, (iii) het gebruik door de Klant van de Producten, Service Rapporten of Software Applicaties, (iv) de implementatie door de Klant van enige actie, inclusief het terugtrekken of terugroepen van producten op basis van de Producten, inclusief tussentijdse of voorlopige Producten, en (v) alle Inhoud van de Klant.
 • Klant verleent de werknemers, agenten en vertegenwoordigers van MXNS Expert Partners Netherlands toegang tot zijn faciliteiten voor zover dit nodig is om de Diensten uit te voeren en is verantwoordelijk voor het bieden van een veilige werkplek en veilige werkomstandigheden. Gevaarlijke of giftige materialen waaraan de werknemers, agenten of vertegenwoordigers van MXNS Expert Partners Netherlands tijdens de uitvoering van het Contract kunnen worden blootgesteld, worden door Opdrachtgever naar behoren opgeslagen en geëtiketteerd in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

 

 1. Beheer van klantencontent en -materiaal
  • MXNS Expert Partners Netherlands zal gedurende de Bewaartermijn kopieën bewaren van alle Servicerapporten en Leveringen en andere Inhoud van de Klant die binnen een Softwaresysteem is opgeslagen. Binnen een redelijke termijn na indiening van een schriftelijk verzoek door Klant op enig moment gedurende de Bewaartermijn, zal MXNS Expert Partners Netherlands alle Klantinhoud die door Klant is geüpload en opgeslagen binnen een Softwaresysteem aan Klant leveren in onbewerkt dataformaat, onder voorbehoud van betaling van de bijbehorende vergoedingen. Na afloop van de Bewaartermijn heeft MXNS Expert Partners Netherlands het recht om alle Rapporten en Producten van de Dienst en andere Klantinhoud en bestanden met betrekking tot de Diensten die in haar bezit zijn, te vernietigen of anderszins van de hand te doen.
  • MXNS Expert Partners Netherlands heeft het onbeperkte recht om, zonder kosten of verdere tegenprestatie, alle Inhoud van de Klant en alles wat in de Inhoud van de Klant is vervat of daaruit is gecreëerd, of anderszins in verband met de Diensten is afgeleid, te gebruiken en aan derden beschikbaar te stellen voor gebruik voor wetenschappelijke, onderzoeks- of ontwikkelingsdoeleinden, op een niet-geïdentificeerde of geaggregeerde basis; op voorwaarde echter dat de Klant niet kan worden geïdentificeerd door een dergelijk gebruik. MXNS Expert Partners Netherlands heeft het recht op toegang, gebruik, reproductie, opslag, verwerking en distributie zoals gewenst en kan de analytische en statistische informatie die is afgeleid van dergelijke gegevens beschikbaar stellen aan derden.

 

 1. Levering, prestatieschema’s en doorlooptijden
  • Leveringsdata, uitvoeringsschema’s en mijlpalen en andere doorlooptijden voor Diensten zijn zoals gespecificeerd in de Offerte. Indien MXNS Expert Partners Netherlands om welke reden dan ook niet in staat is de in de Offerte vermelde leveringsdata te halen, zal zij Afnemer hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
  • Vertragingen waarvoor Opdrachtgever verantwoordelijk is, met inbegrip van maar niet beperkt tot vertragingen in de levering aan MXNS Expert Partners Netherlands van monsters of andere materialen of informatie die vereist is voor de uitvoering van Diensten, het niet tijdig doorgeven van vereisten voor personeel van MXNS Expert Partners Netherlands dat Diensten op locatie uitvoert, late betaling van vergoedingen op grond hiervan, of een ander gebrek aan adequate medewerking, ontslaan MXNS Expert Partners Netherlands van elke mogelijke verplichting of aansprakelijkheid met betrekking tot doorlooptijden, schema’s, mijlpalen of levertijden.
  • Ten minste zeven (7) dagen voorafgaand aan een gepland bezoek van personeel van MXNS Expert Partners Netherlands aan een faciliteit van de Klant, zal de Klant MXNS Expert Partners Netherlands op de hoogte stellen van alle van toepassing zijnde vereisten op het gebied van gezondheidsscreening, vaccinatie of ander persoonlijk welzijn, beperkingen of restricties voor bezoekers op locatie; op voorwaarde echter dat, indien de Klant onder een overheidsmandaat valt om dergelijke vereisten binnen een periode van minder dan zeven (7) dagen te implementeren, de Klant MXNS Expert Partners Netherlands zo snel als redelijkerwijs mogelijk is op de hoogte zal stellen van dergelijke vereisten. Indien Opdrachtgever verzuimt dergelijke informatie tijdig aan MXNS Expert Partners Netherlands door te geven en MXNS Expert Partners Netherlands als gevolg daarvan niet in staat is gekwalificeerd personeel dat aan de eisen van Opdrachtgever voldoet op de geplande datum naar de locatie van Opdrachtgever te sturen, is MXNS Expert Partners Netherlands op geen enkele wijze aansprakelijk voor gemiste deadlines of doorlooptijden die het gevolg zijn van een dergelijk vertraagd locatiebezoek.

 

 1. Crisisbeheersingsdiensten en andere ondersteuning
  • Indien de Klant een Crisissituatie ervaart en de hulp van MXNS Expert Partners Netherlands inroept om deze Crisissituatie te beheersen of anderszins aan te pakken, zal MXNS Expert Partners Netherlands bepaalde van haar personeelsleden aanwijzen die deskundig zijn op het relevante gebied om (i) prioritaire toegang voor de Klant tot de toepasselijke Diensten van MXNS Expert Partners Netherlands te faciliteren (ii) gedurende de Crisissituatie naar behoefte Leveringen van deze Diensten en andere updates en rapporten aan de Klant te leveren, en/of (iii) andere deskundige begeleiding, adviezen en analyses te bieden die MXNS Expert Partners Netherlands mogelijk kan leveren om de Klant te helpen bij het oplossen van de Crisissituatie. Dergelijke diensten worden geacht buiten de in de Offerte vermelde Diensten te vallen en zijn onderworpen aan aanvullende vergoedingen zoals gespecificeerd in artikel 10 hieronder.
  • Indien, om welke reden dan ook anders dan een onjuiste uitvoering door MXNS Expert Partners Netherlands van de Diensten, Opdrachtgever MXNS Expert Partners Netherlands verzoekt of anderszins veroorzaakt (inclusief bij wijze van wettelijke verplichting) om enige vorm van Procesondersteuning te verlenen, dan behoudt MXNS Expert Partners Netherlands zich het recht voor om schadevergoeding te vorderen van Opdrachtgever zoals uiteengezet in artikel 10 hieronder.

 

 1. Vergoedingen en kosten
  • Alle vergoedingen voor de Diensten worden vermeld in de Offerte, tenzij de partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  • MXNS Expert Partners Netherlands zal haar tarieven, prijzen voor aanvullende activiteiten en/of reis- en verblijfstarieven op jaarbasis verhogen, met ingang van de eerste dag van elk kalenderjaar op basis van kosten en handelsomgeving en indien nodig na afloop van de opdracht. MXNS Expert Partners Netherlands is tevens gerechtigd de prijs voor haar Diensten en onkosten in het kader van elke (gedeeltelijke) volgende opdracht te wijzigen. De door MXNS Expert Partners Netherlands verstrekte prijzen voor één (deel)opdracht geven Opdrachtgever niet het recht om voor volgende (deel)opdrachten dezelfde prijs te bedingen.
  • Tenzij anders vermeld in de Offerte, zijn alle prijzen voor de Diensten uitgedrukt in euro’s en zijn alle te betalen bedragen exclusief belasting en worden deze vermeerderd met btw tegen het op de factuurdatum geldende tarief.
  • De in de Offerte genoemde prijzen zijn altijd exclusief alle door MXNS Expert Partners gemaakte kosten van derden die redelijkerwijs noodzakelijk waren om de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst na te komen, en worden tegen kostprijs in rekening gebracht.
  • Na voorafgaande kennisgeving aan de Klant kunnen de prijzen tijdens de uitvoering van de Diensten worden verhoogd in geval van een wijziging in de toepasselijke regelgeving, industrienormen, een materiële stijging in de kosten van grondstoffen of andere factoren waarop MXNS Expert Partners Netherlands geen invloed heeft en die resulteren in een stijging van de kosten voor het verlenen van de Diensten.
  • De Klant is verantwoordelijk voor alle volgende kosten en uitgaven, voor zover van toepassing, ongeacht of deze zijn gespecificeerd in de Offerte:

(i)      Alle kosten, bankkosten of andere servicekosten in verband met internationale geldovermakingen;

(ii)     Indien de Klant verlangt dat MXNS Expert Partners Netherlands facturen indient via een factureringssysteem van een derde partij, worden alle kosten in verband met het gebruik van een dergelijk systeem door MXNS Expert Partners Netherlands

(iii)    Alle redelijke kosten die door MXNS Expert Partners Netherlands worden gemaakt voor vernietiging, retournering en/of overdracht van Inhoud van de Klant, vertrouwelijke informatie en andere bescheiden die in verband met de Diensten zijn verstrekt, en MXNS Expert Partners Netherlands zal dergelijke kosten aan de Klant factureren;

(iv)    Eventuele opslagkosten in het geval dat de Klant opslag vereist van Inhoud van de Klant of andere bescheiden die in verband met de Diensten worden verstrekt, na de standaard bewaartermijn van MXNS Expert Partners Netherlands.

(v)     Indien de opzegging of annulering aan de Klant toerekenbaar is en kosten voor MXNS Expert Partners Netherlands met zich meebrengt.

 • Elke heruitgave of wijziging van een Servicerapport op verzoek van Klant in overeenstemming met artikel 4.5 hierboven kan door MXNS Expert Partners Netherlands in rekening worden gebracht tegen een redelijk tarief dat door MXNS Expert Partners Netherlands naar eigen goeddunken wordt vastgesteld.

 

 1. Betalingsvoorwaarden
  • Tenzij anders vermeld in de toepasselijke Offerte, betaalt de Klant MXNS Expert Partners Netherlands voor de uitvoering van de Diensten en alle gerelateerde kosten in overeenstemming met de facturen van MXNS Expert Partners Netherlands, die binnen twintig (20) dagen na de factuurdatum moeten worden betaald.  Indien de Klant een factuur niet binnen vijftien (15) dagen voor de vervaldatum betwist, wordt dit beschouwd als aanvaarding door de Klant van het totale bedrag van deze factuur.  Er worden geen kortingen verleend voor vroegtijdige betaling en klant is niet gerechtigd om de betaling van gefactureerde bedragen te verminderen met bedragen die MXNS Expert Partners Netherlands aan klant verschuldigd is.
  • Elk saldo dat onbetaald blijft na de vervaldatum kan automatisch, zonder herinnering of voorafgaande kennisgeving, onderworpen worden aan servicekosten voor een bedrag dat gelijk is aan de rentevoet die de Europese Centrale Bank toepast op haar meest recente financieringsverrichting, vermeerderd met tien procent (10%), en dat zal lopen vanaf de dag volgend op de vervaldatum tot de betaling. In geen geval zullen deze kosten hoger zijn dan het door de toepasselijke wetgeving toegestane tarief.  Daarnaast betaalt Klant een vast tarief voor invordering van veertig (40) euro, onverminderd het recht van MXNS Expert Partners Netherlands om alle uitstaande orders op te schorten en een aanvullende terugbetaling te vragen als de werkelijke invorderingskosten hoger zijn dan het bedrag van dit vaste tarief.
  • Indien de Klant niet binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum betaalt, wordt dit beschouwd als een tekortkoming in de nakoming van deze AV en worden alle door de Klant verschuldigde bedragen onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving opeisbaar en kan MXNS Expert Partners Netherlands naar eigen goeddunken het Contract en alle uitstaande Offertes uitstellen, opschorten of beëindigen.  Indien gerechtelijke stappen of incassoprocedures nodig zijn om de betalingsverplichtingen van de Klant af te dwingen, is de Klant aansprakelijk voor de incassokosten van MXNS Expert Partners Netherlands, inclusief de kosten van het incassobureau, gerechtskosten en advocaatkosten.
  • MXNS Expert Partners Netherlands behoudt zich het recht voor om op elk moment gedurende de Overeenkomst van Afnemer te verlangen dat deze informatie verstrekt over zijn solvabiliteit en/of voldoende zekerheid stelt voor de nakoming van de verplichtingen van Afnemer uit hoofde van de Overeenkomst. Indien Afnemer op een dergelijk verzoek geen bevredigende informatie of zekerheid verstrekt, kan MXNS Expert Partners Netherlands, naar eigen keuze, verdere uitvoering van Diensten uitstellen of opschorten of de Overeenkomst en/of uitstaande Offertes beëindigen.

 

 1. Vertrouwelijkheid
  • Alle informatie van welke aard dan ook, schriftelijk, mondeling of visueel besproken of openbaar gemaakt door MXNS Expert Partners Netherlands en/of Klant, als onderdeel van de onderhandeling of uitvoering van het Contract of het Contract zelf, inclusief deze AV, is onderworpen aan de hierin uiteengezette geheimhoudingsverplichtingen voor de duur van het Contract en de vijf (5) jaar volgend op de beëindiging ervan om welke reden dan ook.  De vertrouwelijke informatie van MXNS Expert Partners Netherlands omvat uitdrukkelijk, zonder beperking, de Softwaresystemen, alle knowhow en de Intellectuele Eigendomsrechten die daarmee verband houden.  De inhoud van een Servicerapport of Deliverables die door MXNS Expert Partners Netherlands worden geleverd, is vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever.
  • Zonder afbreuk te doen aan het recht van MXNS Expert Partners Netherlands om de Inhoud van de Klant te gebruiken op grond van deze AV, mag geen van beide partijen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, vertrouwelijke informatie van de andere partij bekendmaken aan een derde partij, met uitzondering van haar naar behoren gemachtigde vertegenwoordigers, adviseurs, onderaannemers, filialen, werknemers of agenten of accreditatie-instantie die hiervan op de hoogte moeten zijn voor het doel van het Contract en die gebonden zijn door verplichtingen die in grote lijnen overeenkomen met de hier vermelde verplichtingen.
  • De verplichtingen tot geheimhouding en niet-gebruik op grond hiervan zijn niet van toepassing op informatie die (a) in het rechtmatige bezit was van de ontvanger voorafgaand aan overdracht door de openbaarmaker; (b) buiten de schuld van de ontvanger toegankelijk was of werd voor het publiek; (c) de ontvanger te goeder trouw ontvangt van een derde die gerechtigd is deze openbaar te maken; of (d) onafhankelijk ontwikkeld is door de ontvanger, zonder verwijzing naar informatie die op grond hiervan is ontvangen. In het geval dat een van de partijen verplicht wordt door verplichte rapportageverplichtingen, toepasselijke wet- of regelgeving of door een juridisch proces om vertrouwelijke informatie vrij te geven, zal deze partij de andere partij onmiddellijk op de hoogte stellen van een dergelijk verzoek, tenzij anderszins verboden.
  • Niettegenstaande enige andersluidende bepaling, machtigt Klant MXNS Expert Partners Netherlands om in haar vertrouwelijke bestanden (a) één papieren kopie te bewaren van vertrouwelijke informatie die door Klant is verstrekt en/of één kopie van aantekeningen, rapporten of samenvattingen die door MXNS Expert Partners Netherlands zijn geschreven en vertrouwelijke informatie van Klant bevatten, uitsluitend voor archiveringsdoeleinden of zoals vereist door het interne nalevingsbeleid, en (b) vertrouwelijke informatie in elektronische vorm te bewaren waarvoor extractie en verwijdering uit het systeem van MXNS Expert Partners Netherlands moeilijk of technisch onmogelijk is.

 

 1. Intellectueel eigendom
  • Tenzij vooraf schriftelijke toestemming is verkregen, verwerven partijen geen eigendomsrechten op enig Intellectueel Eigendom dat door een partij wordt gebruikt in verband met de Diensten.  Behalve voor zover specifiek uiteengezet in deze AV of in een Offerte, wordt geen enkel recht op licentie, expliciet noch impliciet, verleend met betrekking tot enig Intellectueel Eigendom dat nu of in de toekomst eigendom is van of beheerd wordt door Klant of MXNS Expert Partners Netherlands, en onder geen enkele omstandigheid zal Klant rechten hebben in of op enig Softwaresysteem behalve (voor zover van toepassing) een beperkte gebruikslicentie.  Partijen behouden zich uitdrukkelijk alle rechten voor die niet uitdrukkelijk worden verleend op grond van deze Overeenkomst of een Offerte.
  • Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MXNS Expert Partners Netherlands zal Klant (i) geen gebruik maken van de naam, handelsmerken of het logo van MXNS Expert Partners Netherlands; (ii) geen Applicatie, Leveringen of Dienstrapport gebruiken op een wijze die schade kan toebrengen aan de reputatie en/of het bedrijf van MXNS Expert Partners Netherlands; of (iii) geen trainingsmateriaal dat aan Klant wordt verstrekt en waarvoor MXNS Expert Partners Netherlands de Intellectuele Eigendomsrechten behoudt, gebruiken voor commerciële doeleinden.
  • De klant zal de handelsmerken, dienstmerken, logo’s, aanduidingen van auteursrechten en/of handelsmerken of andere eigendomsindicatoren van MXNS Expert Partners Netherlands of haar accreditatie-instellingen, licentiegevers of leveranciers intact houden en niet wijzigen of verwijderen van Service Rapporten of andere rapportformulieren, splash- of weergaveschermen, printpagina’s of andere vormen van opgehaalde gegevens of weergaven van een softwaresysteem.  In het bijzonder zal geen enkel servicerapport zodanig worden gewijzigd dat een handelsmerk van een accreditatie-instelling dat daarop voorkomt, wordt gescheiden van de naam MXNS Expert Partners Netherlands.
  • MXNS Expert Partners Netherlands en/of haar externe leveranciers en licentiegevers behouden te allen tijde het eigendom van alle rechten, aanspraken en belangen in en op alle Intellectuele Eigendom met betrekking tot de Applicaties, Applicatieplatforms, Applicatiedashboards en alle uitbreidingen, herzieningen, updates, wijzigingen, aanvullingen, tussenwerken en afgeleide werken daarvan. Van tijd tot tijd kan Klant aan MXNS Expert Partners Netherlands informatie verstrekken waarop MXNS Expert Partners Netherlands zich mede kan baseren voor het ontwerpen, structureren of ontwikkelen van een Ontwikkeling, en Klant geeft hierbij toestemming aan MXNS Expert Partners Netherlands om dergelijke informatie te gebruiken voor het ontwerpen, structureren of bepalen van de omvang van dergelijke Ontwikkelingen. Klant kan geen eigendomsrecht of Intellectuele Eigendomsrechten claimen op dergelijke Ontwikkelingen en dergelijke Ontwikkelingen zijn en blijven het exclusieve eigendom van MXNS Expert Partners Netherlands.
  • Klant geeft MXNS Expert Partners Netherlands uitdrukkelijk toestemming om deze te gebruiken als een commerciële referentie voor marketingdoeleinden van MXNS Expert Partners Netherlands en, uitsluitend in verband met dergelijke marketingactiviteiten, om de naam en het logo van Klant kosteloos te gebruiken en te reproduceren in overeenstemming met de specificaties van Klant; op voorwaarde echter dat Klant het recht heeft om deze toestemming te allen tijde in te trekken, om welke reden dan ook of om geen enkele reden. Na beëindiging van het Contract, om welke reden dan ook, of na eerdere intrekking van de toestemming van de Klant, is het MXNS Expert Partners Netherlands toegestaan alle gedrukte media te blijven gebruiken die reeds vóór de beëindiging of intrekking zijn gedrukt en die een reproductie van de naam en/of het logo van de Klant bevatten. MXNS Expert Partners Netherlands verbindt zich ertoe dergelijk gebruik van de naam en/of het logo van de Klant op haar website binnen dertig (30) dagen na het verzoek van de Klant te herroepen.

 

 1. Beperking van aansprakelijkheid
  • De hierin beschreven softwaresystemen en alle updates, aanpassingen en andere materialen en diensten zullen aan de specificaties voldoen gedurende een periode die gelijk is aan de garantieperiode die in de gebruikersdocumentatie van de softwaresystemen wordt vermeld. Behalve zoals vermeld in de voorgaande zin, worden de hierin beschreven softwaresystemen en eventuele updates, aanpassingen en ander materiaal en diensten aan de klant geleverd op basis van “as is” en “as available”, zonder enige vorm van garantie. Daarnaast stemt de Klant er uitdrukkelijk mee in dat de toegang tot de Software Systemen beperkt of niet beschikbaar kan zijn tijdens perioden van piekvraag, upgrades van het Software Systeem, storingen of gepland of ongepland onderhoud of om andere redenen.
  • MXNS Expert Partners Netherlands geeft geen garanties met betrekking tot, en wijst alle aansprakelijkheid af voor, het handelen of nalaten van derden, enig materiaal dat wordt geleverd door derden licentiegevers, hosts of partners, afspraken met derden, of het gebruik van sites, systemen of diensten van derden.
  • Binnen de grenzen van wat wettelijk is toegestaan, is de aansprakelijkheid van MXNS Expert Partners Netherlands jegens de Klant voor schending van dit Contract, eventuele impliciete garanties, of voor nalatigheid of ander wangedrag bij de uitvoering van de Diensten of anderszins in verband hiermee, beperkt, naar keuze van de Klant het opnieuw uitvoeren van de gewraakte Dienst of het terugbetalen van de totale vergoeding die is betaald met betrekking tot dat deel van de Dienst, mits Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 3 maanden nadat de schending heeft plaatsgevonden of Opdrachtgever bekend is geworden met de schending, een schriftelijke klacht indient bij MXNS Expert Partners Netherlands.
  • MXNS Expert Partners Netherlands is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk, op welke wijze dan ook, voor enige indirecte, speciale, incidentele, punitieve of gevolgschade of -verlies, inclusief maar niet beperkt tot herstelkosten of verlies van zaken, gegevens, inkomsten, winst, rente, kansen, imago of klanten, geleden door de Klant of enige derde partij, hoe dan ook veroorzaakt en gebaseerd op enige theorie van aansprakelijkheid inclusief maar niet beperkt tot contractbreuk, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of schending van de wet, ongeacht of MXNS Expert Partners Netherlands is geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade.

 

 1. Schadeloosstelling
  • MXNS Expert Partners Netherlands stemt ermee in de Klant, haar directeuren, functionarissen, vertegenwoordigers, agenten werknemers en aannemers te verdedigen, te vrijwaren en schadeloos te stellen tegen alle Claims indien MXNS Expert Partners Netherlands daarvan schriftelijk in kennis is gesteld uiterlijk zes (6) maanden na de datum waarop de Klant kennis heeft genomen van de betreffende Claim die (i) het bewezen directe gevolg is van opzettelijk wangedrag of fraude van MXNS Expert Partners Netherlands in verband met de uitvoering van de Diensten of (ii) voortvloeit uit een claim van een derde partij dat een Applicatie in ongewijzigde vorm inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van die derde partij of deze rechten wederrechtelijk toe-eigent; Op voorwaarde echter dat de vrijwaring in deze subparagraaf (ii) niet van toepassing is indien de beweerde inbreuk voortvloeit uit: (A) het gebruik van de Applicatie anders dan binnen het toepasselijke Softwaresysteem; (B) het gebruik van een Applicatie die door Klant is aangepast of samengevoegd met andere programma’s; (C) het volgen door MXNS Expert Partners Netherlands van de ontwerpen, specificaties of schriftelijke instructies van Klant; (D) het gebruik van een Applicatie in combinatie met andere Software of hardware die niet is geleverd of goedgekeurd door MXNS Expert Partners Netherlands; of (E) de Content van Klant die wordt verwerkt door of opgeslagen binnen de Applicatie.
  • De Klant stemt ermee in MXNS Expert Partners Netherlands, haar gelieerde ondernemingen en hun respectieve functionarissen, agenten, werknemers, vertegenwoordigers en aannemers te verdedigen tegen, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle Claims die voortvloeien uit of verband houden met (met uitzondering van eventuele vereiste schadeloosstelling van de Klant door MXNS Expert Partners Netherlands op grond van artikel 10.1 hierboven) (i) de uitvoering van de Diensten in overeenstemming met deze AV of een Offerte; (ii) het gebruik door de Klant van producten die zijn beoordeeld of geanalyseerd door MXNS Expert Partners Netherlands; (iii) het gebruik van de Deliverables of Service Rapporten of andere gegevens of analyses die door MXNS Expert Partners Netherlands op grond hiervan zijn verstrekt; (iv) enige Inhoud van de Klant; of (v) enig ongeautoriseerd gebruik van of toegang tot de Software Systemen.

 

 1. Persoonlijke gegevens:
  • De partijen verbinden zich ertoe persoonsgegevens altijd te verwerken in overeenstemming met alle toepasselijke Privacywetgeving en deze AV. Als een partij van mening is dat een instructie van de andere partij een inbreuk vormt op de Privacywetgeving, dient zij de andere partij hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
  • MXNS Expert Partners Netherlands kan op verzoek van de Klant een overzicht verstrekken van de technische en beveiligingsmaatregelen die zijn genomen om de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens te waarborgen.
  • Voor verwerkingen in verband met het onderhouden van de commerciële relatie treedt elke partij op als Verwerkingsverantwoordelijke. Voor verwerkingen in het kader van de uitvoering van de Diensten treedt de Klant altijd op als Verwerkingsverantwoordelijke en MXNS Expert Partners Netherlands als Verwerker in overeenstemming met de Privacywetgeving.
  • Beschrijving van de verwerking:

(i)    Doel van de verwerking: MXNS Expert Partners Netherlands verwerkt persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van de uitvoering van de Diensten. MXNS Expert Partners Netherlands handelt uitsluitend namens en in opdracht van Opdrachtgever, op basis van de inhoud van deze Overeenkomst.

(ii)   Beschrijving van de verwerkte persoonsgegevens: achternaam, naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, beroep, bedrijf, IP-adres.

(iii) Duur van de verwerking: De verwerking vindt plaats gedurende de looptijd van de Overeenkomst. Daarnaast worden de verzamelde en verwerkte persoonsgegevens door MXNS Expert Partners Netherlands opgeslagen en gearchiveerd voor een periode die gelijk is aan de wettelijke opslagverplichtingen waaraan MXNS Expert Partners Netherlands is onderworpen.

(iv)  Overdracht van persoonsgegevens: MXNS Expert Partners Netherlands zal geen persoonsgegevens overdragen aan een land buiten het Gebied van herkomst, tenzij de Klant uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven voor een dergelijke overdracht. Niettegenstaande het bovenstaande is MXNS Expert Partners Netherlands uitdrukkelijk gemachtigd om persoonsgegevens die in het kader van de Overeenkomst worden verwerkt, over te dragen aan een of meer van haar gelieerde ondernemingen, al dan niet gevestigd binnen het Gebied van herkomst, die betrokken zijn bij de verwerking en meer in het algemeen bij de uitvoering van de Diensten. Gegevensoverdracht buiten het Gebied van herkomst mag alleen plaatsvinden in overeenstemming met de Privacywetgeving.  De Klant wordt ervan op de hoogte gesteld dat MXNS Expert Partners Netherlands gebruik maakt van gelieerde of externe dienstverleners in de Verenigde Staten en in andere landen van de Europese Economische Ruimte voor de opslag en hosting van sommige van haar gegevens en de werking van haar CRM.

(v)   Rechten van de betrokkenen: Betrokkenen hebben het recht op toegang tot hun persoonsgegevens, op rectificatie of verwijdering ervan, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht om te worden vergeten, het recht op beperking van de verwerking, op gegevensportabiliteit en het recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking (met inbegrip van profilering). Elk verzoek van de betrokkenen voor de uitoefening van hun rechten moet worden gestuurd naar dpo@mxns.com en zal binnen een redelijke termijn worden verwerkt.

 

 1. Ethiek en naleving
  • De Klant verklaart en garandeert dat (i) de Klant voldoet aan alle toepasselijke (a) wet- en regelgeving op het gebied van export en gegevensprivacy van enig relevant rechtsgebied met betrekking tot het gebruik door de Klant van enige Software Applicatie en het gerelateerde Softwaresysteem, en (b) wet- en regelgeving op het gebied van gereguleerde stoffen van enig relevant rechtsgebied, zoals de U. S. Controlled Substances Act (21 U.S.C. Ch. 13, § 801 et seq); en (ii) noch de Klant, noch enige eigenaar, directeur, functionaris, ambtenaar, enz.U.S. Controlled Substances Act (21 U.S.C. Ch. 13, § 801 e.v.); en (ii) noch de Klant noch, voor zover de Klant weet, enige eigenaar, directeur, functionaris, agent, werknemer, gelieerde onderneming of leverancier van de Klant wordt genoemd op een lijst van geweigerde partijen van de Amerikaanse of Europese overheid.  Verder zal de Klant zijn gebruikers of leveranciers niet toestaan om Diensten te ontvangen of toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Producten, het Servicerapport of het Softwaresysteem in een land dat onder een embargo valt van de VS of de EU of in strijd met de exportwet of -regelgeving van de VS of de EU.
  • Elke partij zal voldoen aan alle toepasselijke anticorruptiewetten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act of de Franse Sapin 2-regelgeving, zoals elk van tijd tot tijd kan worden gewijzigd, en zal zich houden aan de principes die gelden voor relaties tussen zakenpartners zoals uiteengezet in de gedragscode van MXNS Expert Partners Netherlands die is geplaatst op https://www.merieuxnutrisciences.com/our-ethics-compliance-undertakings of de opvolger van de website van MXNS Expert Partners Netherlands. Elke partij stemt ermee in dat zij geen onwettige of ongepaste steekpenningen, smeergeld, betalingen, geschenken of waardepapieren van de andere partij heeft ontvangen of aangeboden gekregen in verband met het Contract, met uitzondering van redelijke geschenken en entertainment die in de normale gang van zaken worden verstrekt.
  • In geen geval zal een van de partijen verplicht zijn om in het kader van het Contract enige actie te ondernemen waarvan zij te goeder trouw meent dat deze ertoe zou leiden dat zij in overtreding zou zijn van wetten, regels, verordeningen of voorschriften die op haar van toepassing zijn.
  • De Klant stemt ermee in dat hij, zodra hij zich bewust wordt van een schending of potentiële schending van toepasselijke Wetten of ethische normen met betrekking tot de Diensten of de relatie tussen de partijen, deze schending onmiddellijk meldt aan MXNS Expert Partners Netherlands via compliance@mxns.com.
  • Indien nodig en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving zal MXNS Expert Partners Netherlands samenwerken met lokale, provinciale, federale en internationale overheidsinstanties met betrekking tot de Services.
  • Niettegenstaande enige andere bepaling in deze AV mag MXNS Expert Partners Netherlands de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen en/of Diensten weigeren wegens niet-naleving van toepasselijke Wetgeving of in het geval zich een omstandigheid voordoet waarvan MXNS Expert Partners Netherlands naar eigen goeddunken bepaalt dat deze ertoe kan leiden dat zij toepasselijke Wetgeving schendt of anderszins een wezenlijk risico vormt voor de activiteiten of reputatie van MXNS Expert Partners Netherlands.

 

 1. Algemene voorwaarden
  • De Overeenkomst en openstaande Offertes kunnen door MXNS Expert Partners Netherlands worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van dertig (30) dagen.  In geval van insolventie van de andere partij kunnen beide partijen de overeenkomst en alle openstaande offertes met onmiddellijke ingang beëindigen. Indien het Contract of openstaande Offertes worden beëindigd, zal MXNS Expert Partners Netherlands volledig worden betaald voor alle Diensten die tot de beëindigingsdatum zijn verricht, en zal de Klant een rapport ontvangen van de Diensten die voor de beëindiging zijn verricht.

Indien MXNS Expert Partners Netherlands de Overeenkomst beëindigt, kan zij bij Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht aan een derde van de nog uit te voeren werkzaamheden.

 • De Klant mag het Contract niet geheel of gedeeltelijk delegeren, toewijzen of overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MXNS Expert Partners Netherlands.  MXNS Expert Partners Netherlands mag dit Contract te allen tijde toewijzen of overdragen aan een van haar gelieerde ondernemingen, op voorwaarde dat deze gelieerde onderneming de verplichtingen van MXNS Expert Partners Netherlands op grond hiervan overneemt, waardoor MXNS Expert Partners Netherlands van alle toekomstige verplichtingen wordt ontheven.
 • MXNS Expert Partners Netherlands kan sommige delen van de Diensten uitbesteden aan andere gekwalificeerde derden, op voorwaarde dat deze derden voldoen aan de verplichtingen van MXNS Expert Partners Netherlands zoals hierin uiteengezet. MXNS Expert Partners Netherlands is vrij om (i) te beslissen welke persoon binnen of buiten de organisatie van MXNS Expert Partners Netherlands de Diensten zal uitvoeren en (ii) hoe en met welke middelen de Dienst moet worden uitgevoerd. Zelfs indien Opdrachtgever heeft verzocht om een specifieke persoon aan te wijzen om de Diensten uit te voeren, behoudt MXNS Expert Partners Netherlands zich het recht voor om derden opdracht te geven om dergelijke Diensten uit te voeren.
 • De medewerker(s) van MXNS Expert Partners Netherlands blijven onder leiding en toezicht van MXNS Expert Partners Netherlands, tenzij in de Offerte uitdrukkelijk anders is bepaald.
 • MXNS Expert Partners Netherlands is niet aansprakelijk voor vertragingen of andere problemen die worden veroorzaakt door overmacht, onvoorziene omstandigheden, het voldoen aan verzoeken van de overheid, wet- en regelgeving, of breuk of storing van apparatuur of apparatuur, of enige andere gebeurtenis die buiten de redelijke controle van MXNS Expert Partners Netherlands valt.
 • Het is niet de bedoeling dat bepalingen van dit Contract ten goede komen aan, en het mag niet zo worden uitgelegd dat deze bepalingen ten goede komen aan of afdwingbaar zijn door andere derden.
 • De relatie tussen de partijen hieronder is die van onafhankelijke aannemer en opdrachtgever en geen van de partijen kan een verbintenis aangaan namens de ander.  Er wordt geen partnerschap, joint venture, agentschap of mandaat gecreëerd door de levering van de Services.
 • Elke partij houdt op eigen kosten een adequate verzekeringsdekking in stand met betrekking tot haar verantwoordelijkheden onder het Contract.
 • Elke wijziging van het Contract gebeurt door middel van een schriftelijke overeenkomst ondertekend door de partijen.  De verplichtingen van artikel 6.1, 6.2 en de artikelen 2, 4, 5, 7, 12, 13, 14, 15 en 18 blijven ook na beëindiging van de commerciële relatie tussen de partijen bestaan.
 • In het geval dat een van de bepalingen van het contract nietig is of wordt, worden deze bepalingen geacht uit het contract te zijn geschrapt en blijven de overige bepalingen geldig en afdwingbaar. Indien MXNS Expert Partners Netherlands op enig moment geen gebruik maakt van een van deze bepalingen, zal dit niet worden uitgelegd als een verklaring van afstand van de latere uitvoering van deze bepalingen.
 • Op deze AV en de betrokken Services is Nederlands recht van toepassing. Als de partijen een geschil niet binnen vijftien (15) werkdagen in der minne kunnen schikken, dan wordt het geschil beslecht langs gerechtelijke weg. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechtbanken in wier rechtsgebied de maatschappelijke zetel van MXNS Expert Partners Netherlands is gevestigd. De verplichting om de bovengenoemde termijn in acht te nemen is niet van toepassing op spoedprocedures, voorlopige procedures, kort gedingen of procedures ex parte.

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.

Privacy Settings saved!
Privacy-instellingen

Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie in uw browser opslaan of ophalen, meestal in de vorm van cookies. Beheer hier uw persoonlijke Cookie Services.


In order to use this website we use the following technically required cookies
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Decline all Services
Accept all Services